എന്റെ കേരളം [ KL ] ( @nte_keralam ) Instagram Profile

nte_keralam

എന്റെ കേരളം [ KL ] ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്🌴 മലയാളികളുടെ സ്വന്തം പേജ് 🔛Attractive place 🔛Arts 🔛Cinemas 🔛Foods 📷📩[email protected]

 • 2k posts
 • 64.9k followers
 • 4 following
 • ആ പെയ്ത മഴക്ക് നൂറായിരം സ്വപ്നങ്ങൾ ആയിരുന്നു...അതു നനഞ്ഞ കുളിർന്ന ഓരോ ആൾക്കും ആ മഴയുടെ സൗന്ദര്യവും അതിലെ വർണിക്കാൻ ആവാത്ത നന്മയും ഒത്തുചേർന്നു പെയ്തു ഇറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു...ഓരോ മഴത്തുള്ളികളും ദേഹത്തു തട്ടി തെറിക്കുമ്പോഴും ആ ചിരിക്കു ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല...
◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼
[📷Credits©]👉@the_relief_meanderer
◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼
.
Instagram | @nte_keralam ©
.
#nte_keralam🌴
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
▶Most updated insta profile of keralam 💕
▶Dm us for collaborations👬👫
▶ 24×7 Admin support 👍
.
To get featured :
.
👉Tag us
👉📩ntekeralamofficialpage@gmail.com
👉use#nte_keralam
.
______________________________________________
#kerala#india#cochin#kochi#malappuram#kannur#wayanad#thrissur#trivandrm#kottayam#palakkad#godsowncountry#southindia#nte_keralam#travel#incredibeindia#keralaattraction#malayalammovie#keralagram#snaseed#mallu#indianphotography#keralatourism#instagram🌴
______________________________________________
Team @nte_keralam ©
 • ആ പെയ്ത മഴക്ക് നൂറായിരം സ്വപ്നങ്ങൾ ആയിരുന്നു...അതു നനഞ്ഞ കുളിർന്ന ഓരോ ആൾക്കും ആ മഴയുടെ സൗന്ദര്യവും അതിലെ വർണിക്കാൻ ആവാത്ത നന്മയും ഒത്തുചേർന്നു പെയ്തു ഇറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു...ഓരോ മഴത്തുള്ളികളും ദേഹത്തു തട്ടി തെറിക്കുമ്പോഴും ആ ചിരിക്കു ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല...
  ◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼
  [📷Credits©]👉@the_relief_meanderer
  ◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼
  .
  Instagram | @nte_keralam ©
  .
  #nte_keralam 🌴
  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
  ▶Most updated insta profile of keralam 💕
  ▶Dm us for collaborations👬👫
  ▶ 24×7 Admin support 👍
  .
  To get featured :
  .
  👉Tag us
  👉📩ntekeralamofficialpage@gmail.com
  👉use #nte_keralam
  .
  ______________________________________________
  #kerala #india #cochin #kochi #malappuram #kannur #wayanad #thrissur #trivandrm #kottayam #palakkad #godsowncountry #southindia #nte_keralam #travel #incredibeindia #keralaattraction #malayalammovie #keralagram #snaseed #mallu #indianphotography #keralatourism #instagram 🌴
  ______________________________________________
  Team @nte_keralam ©
 • 3,163 25 20 April, 2019
 • നാടിനു ഗുണമുള്ളവനെ വിജയിപ്പിക്കുക
.
നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ സങ്കൽപ്പങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റം അനിവാര്യമാണ് 
എല്ലാത്തവണയും ഓട്ടു ഇടാനും പറ്റിക്കപ്പെടാനും ഓരോ വിഡ്ഢി വേഷങ്ങളെ പോലെ നമ്മൾ ജനങ്ങൾ
.
.
മാറ്റം അനിവാര്യമാണ് മാറണം അതു രാഷ്ട്രീയക്കാർ അല്ല നമ്മൾ ജനങ്ങൾ ആണ്
.
Concept credits
@_craftcomics_ 
Inframe : @rajeevanrs
◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼
[📷Credits©]👉@kalkkie
◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼
.
Instagram | @nte_keralam ©
.
#nte_keralam🌴
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
▶Most updated insta profile of keralam 💕
▶Dm us for collaborations👬👫
▶ 24×7 Admin support 👍
.
To get featured :
.
👉Tag us
👉📩ntekeralamofficialpage@gmail.com
👉use#nte_keralam
.
______________________________________________
#kerala#india#cochin#kochi#malappuram#kannur#wayanad#thrissur#trivandrm#kottayam#palakkad#godsowncountry#southindia#nte_keralam#travel#incredibeindia#keralaattraction#malayalammovie#keralagram#snaseed#mallu#indianphotography#keralatourism#instagram🌴
______________________________________________
Team @nte_keralam ©
 • നാടിനു ഗുണമുള്ളവനെ വിജയിപ്പിക്കുക
  .
  നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ സങ്കൽപ്പങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റം അനിവാര്യമാണ് 
  എല്ലാത്തവണയും ഓട്ടു ഇടാനും പറ്റിക്കപ്പെടാനും ഓരോ വിഡ്ഢി വേഷങ്ങളെ പോലെ നമ്മൾ ജനങ്ങൾ
  .
  .
  മാറ്റം അനിവാര്യമാണ് മാറണം അതു രാഷ്ട്രീയക്കാർ അല്ല നമ്മൾ ജനങ്ങൾ ആണ്
  .
  Concept credits
  @_craftcomics_ 
  Inframe : @rajeevanrs
  ◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼
  [📷Credits©]👉@kalkkie
  ◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼
  .
  Instagram | @nte_keralam ©
  .
  #nte_keralam 🌴
  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
  ▶Most updated insta profile of keralam 💕
  ▶Dm us for collaborations👬👫
  ▶ 24×7 Admin support 👍
  .
  To get featured :
  .
  👉Tag us
  👉📩ntekeralamofficialpage@gmail.com
  👉use #nte_keralam
  .
  ______________________________________________
  #kerala #india #cochin #kochi #malappuram #kannur #wayanad #thrissur #trivandrm #kottayam #palakkad #godsowncountry #southindia #nte_keralam #travel #incredibeindia #keralaattraction #malayalammovie #keralagram #snaseed #mallu #indianphotography #keralatourism #instagram 🌴
  ______________________________________________
  Team @nte_keralam ©
 • 2,918 18 19 April, 2019