#دخترونه Instagram Photos & Videos

دخترونه - 3.6m posts

Top Posts

 • می دانی
 هميشه خيلی چيزها را دوست داشتم
 اما تو اهميت نمی دادی ،
من هم به خاطر اينكه از دختر های غرغرو متنفر بودم 
ادای آدم های منطقی را در می آوردم
 و مدام در ذهنم برای كارهايت 
دليل می تراشيدم
 و دركت می كردم. 
من از دوست داشتن های زيادی گذشتم ...
گذشتم
 از تمام سالگرد ها و تولدهايی
 كه تو از يادت می رفت !
من گذشتم 
از شاخه گل ها و هديه هايی
 كه تو اهميت نمی دادی .
من گذشتم
 از تمام شب هايی كه شيشه ی
 پنجره ی اتاقم را با سنگ نزدی
 و هی دلم را نيشگون گرفتم
 كه اين بچه بازی های مسخره 
يعنی چه كه تو هوايش را می كنی ؟!
راستش
 تو هيچ وقت مثل ديوانه ها فرياد نزدی كه دوستم داری:) يا حتی وقت هايی كه سردم می شد:) كتت را روی دوشم نمی انداختی
 چون خودت زودتر از من لرزت گرفته بود:)
به زبان آوردن اين چيزها خيلی مسخره بود
 اما هميشه ته دلِ من از همين چيزهای كوچك
 خالی بود ! 
دلِ من خالی بود:) وقتی توی دعواها مراعاتم را نمی كردی
 و بعدش می گفتی در دعوا كه حلوا خيرات نمی كنند...
تو نفهميدی دوست داشتن يعنی وقت هايی كه همه چيز خوب نيست "عزيز دلت " 
بمانم:)
هميشه در دعواها هم من بايد كوتاه می آمدم 
تا "منيت" مَردم
آسيبی نبيند. 
تو خوب بودی ... خيلی خوب !
آنقدر خوب كه بايد همه ی چيزها را درك می كردم
 و كوتاه می آمدم
 تا قدرت را بدانم. 
امروز كه اولين تار موی سفيدم را در آيينه ديدم 
حس كردم 
من در حسرت شنيدن يك " عزيزم ، من تو را ميفهمم "
 پير شدم ...
من پير شدم و
 هيچ نوشته ايی از تو روي " در يخچال مان " نديدم. 
هيچ شبی
 با يك شاخه گل به خانه نيامدی . 
من هر شب منتظرت بودم
 كه به خانه بيايی و 
برايت از تمام روزم بگويم 
اما تا جمله ی دوم را می گفتم 
صدای خر و پف تو بلند می شد. 
می دانی 
هيچ كدام از اين ها تقصير تو نيست:) برای همين هميشه جز تحسين كلامی از من نشنيدی ...
اما من هميشه دوست داشتم
 چيزی فراتر از يك رابطه ی شناسنامه ايی با تو داشته باشم .
من دوست داشتم
 در اتاق خوابمان برای تو:) همان دختر بچه ی بيست ساله بمانم ! 
من خيلی چيزها آرزو داشتم :)
اما مادرم هيچ وقت نگفته بود 
مرد خوب مردی ايست 
كه اين حس ها را بفهمد ... تو برای خوشبخت شدنم كافی بودی:) اما برای اينكه پير نشوم
 و اين تار مو كمی ديرتر
 از اين سن و سال در بيايد 
كار های بيشتری لازم بود ...:)
#ساينا_سلمانی

#پروفایل#دخترونه#کپشن#ناب#ژست_عکاسی_دخترانه#پیج_دخترونه
 • می دانی
  هميشه خيلی چيزها را دوست داشتم
  اما تو اهميت نمی دادی ،
  من هم به خاطر اينكه از دختر های غرغرو متنفر بودم
  ادای آدم های منطقی را در می آوردم
  و مدام در ذهنم برای كارهايت
  دليل می تراشيدم
  و دركت می كردم.
  من از دوست داشتن های زيادی گذشتم ...
  گذشتم
  از تمام سالگرد ها و تولدهايی
  كه تو از يادت می رفت !
  من گذشتم
  از شاخه گل ها و هديه هايی
  كه تو اهميت نمی دادی .
  من گذشتم
  از تمام شب هايی كه شيشه ی
  پنجره ی اتاقم را با سنگ نزدی
  و هی دلم را نيشگون گرفتم
  كه اين بچه بازی های مسخره
  يعنی چه كه تو هوايش را می كنی ؟!
  راستش
  تو هيچ وقت مثل ديوانه ها فرياد نزدی كه دوستم داری:) يا حتی وقت هايی كه سردم می شد:) كتت را روی دوشم نمی انداختی
  چون خودت زودتر از من لرزت گرفته بود:)
  به زبان آوردن اين چيزها خيلی مسخره بود
  اما هميشه ته دلِ من از همين چيزهای كوچك
  خالی بود !
  دلِ من خالی بود:) وقتی توی دعواها مراعاتم را نمی كردی
  و بعدش می گفتی در دعوا كه حلوا خيرات نمی كنند...
  تو نفهميدی دوست داشتن يعنی وقت هايی كه همه چيز خوب نيست "عزيز دلت "
  بمانم:)
  هميشه در دعواها هم من بايد كوتاه می آمدم
  تا "منيت" مَردم
  آسيبی نبيند.
  تو خوب بودی ... خيلی خوب !
  آنقدر خوب كه بايد همه ی چيزها را درك می كردم
  و كوتاه می آمدم
  تا قدرت را بدانم.
  امروز كه اولين تار موی سفيدم را در آيينه ديدم
  حس كردم
  من در حسرت شنيدن يك " عزيزم ، من تو را ميفهمم "
  پير شدم ...
  من پير شدم و
  هيچ نوشته ايی از تو روي " در يخچال مان " نديدم.
  هيچ شبی
  با يك شاخه گل به خانه نيامدی .
  من هر شب منتظرت بودم
  كه به خانه بيايی و
  برايت از تمام روزم بگويم
  اما تا جمله ی دوم را می گفتم
  صدای خر و پف تو بلند می شد.
  می دانی
  هيچ كدام از اين ها تقصير تو نيست:) برای همين هميشه جز تحسين كلامی از من نشنيدی ...
  اما من هميشه دوست داشتم
  چيزی فراتر از يك رابطه ی شناسنامه ايی با تو داشته باشم .
  من دوست داشتم
  در اتاق خوابمان برای تو:) همان دختر بچه ی بيست ساله بمانم !
  من خيلی چيزها آرزو داشتم :)
  اما مادرم هيچ وقت نگفته بود
  مرد خوب مردی ايست
  كه اين حس ها را بفهمد ... تو برای خوشبخت شدنم كافی بودی:) اما برای اينكه پير نشوم
  و اين تار مو كمی ديرتر
  از اين سن و سال در بيايد
  كار های بيشتری لازم بود ...:)
  #ساينا_سلمانی

  #پروفایل #دخترونه #کپشن #ناب #ژست_عکاسی_دخترانه #پیج_دخترونه
 • 1,134 8 44 minutes ago

Latest Instagram Posts

 • .
دختر، زودتر راه می رود
زودتر به تکلم می افتد
زودتر به سن تکلیف می رسد
اصلا انگار از همان اول، عجله دارد
انگار هیچ وقت برای خودش وقت ندارد.
حتی بازی هایش، رنگ و بوی جان بخشیدن دارد.
چنان معصومانه عروسکش را در آغوش می فشارد؛ 
گویی سال هاست طعم شیرین مادری را چشیده است.

دختر بودن یعنی همیشه عجله داشتن برای رساندن محبت به دستان دیگران.
دختر که باشی مهربانی ات دست خودت نیست.
خوب میشوی حتی با آنان که چندان با تو خوب نبوده اند.
دل رحم میشوی؛ 
حتی در مقابل آنهایی که چندان رحمی به تو نداشته اند.
دختر که باشی زود میرنجی، زود میبخشی، زود می گریی، زود میخندی..
تو مامور احساس، روی زمین هستی!
بی تو و بازیگوشی هایت جهان میمیرد...
#دختر #دخترونه #متن_دخترونه #دخترانه #پاییزی #پاییز🍁 #پاییز #برگریزان #متن_خاص #دلنوشته #photos #pic #lightroom #lightroompresets #nikon
 • .
  دختر، زودتر راه می رود
  زودتر به تکلم می افتد
  زودتر به سن تکلیف می رسد
  اصلا انگار از همان اول، عجله دارد
  انگار هیچ وقت برای خودش وقت ندارد.
  حتی بازی هایش، رنگ و بوی جان بخشیدن دارد.
  چنان معصومانه عروسکش را در آغوش می فشارد؛
  گویی سال هاست طعم شیرین مادری را چشیده است.

  دختر بودن یعنی همیشه عجله داشتن برای رساندن محبت به دستان دیگران.
  دختر که باشی مهربانی ات دست خودت نیست.
  خوب میشوی حتی با آنان که چندان با تو خوب نبوده اند.
  دل رحم میشوی؛
  حتی در مقابل آنهایی که چندان رحمی به تو نداشته اند.
  دختر که باشی زود میرنجی، زود میبخشی، زود می گریی، زود میخندی..
  تو مامور احساس، روی زمین هستی!
  بی تو و بازیگوشی هایت جهان میمیرد...
  #دختر #دخترونه #متن_دخترونه #دخترانه #پاییزی #پاییز 🍁 #پاییز #برگریزان #متن_خاص #دلنوشته #photos #pic #lightroom #lightroompresets #nikon
 • 2 0 4 minutes ago
 • Transfer and travel around the Georgia and see beautiful places with S class Mercedes Benz long (All day. car with driver-guide. Aeroport-Hotel-20$. Batumi-220$, Martvili Canyon-200$, Racha-Shaori Lake-220$, Borjomi-Bakuriani-110$, Akhalcikhe-Rabati Castle-130$, Kazbegi-110$, Gori-Uplistsikhe-Mcxeta-65$, Kakheti, Bodbe Monastery, Sighnaghi, wine tour🍷-110$, Gudauri-100$). +995 557 30 40 30 Viber. Whatsapp. Follow us in instagram.

يمكنك التنقل والسفر في جميع أنحاء جورجيا ومشاهدة الأماكن الجميلة مع سيارة مرسيدس بنز الفئة S (طوال اليوم. سيارة مع مرشد سياحي. Aeroport-Hotel-20 $. Batumi-220 $ و Martvili Canyon-200 $ و Racha-Shaori Lake-220 $، Borjomi-Bakuriani-110 $، Akhalcikhe-Rabati Castle-130 $، Kazbegi-110 $، Gori-Uplistsikhe-Mcxeta-65 $، Kakheti، Bodbe Monastery، Sighnaghi، wine tour🍷-110 $، Gudauri-100 $) . 995 557 30 40 30 Viber. ال WhatsApp. تابعنا في الانستغرام

#ايران #دبي #العراق #dubailife #arabic #iranian #outfit #tbt #bomdia #iran #tehran #تولد #music #تهران #dj #رقص #شیراز #اصفهان #طراحی #دختر #دخترونه #dubai #uae #دبي #abudhabi #dxb #dubaihotel #repost #emirates
 • Transfer and travel around the Georgia and see beautiful places with S class Mercedes Benz long (All day. car with driver-guide. Aeroport-Hotel-20$. Batumi-220$, Martvili Canyon-200$, Racha-Shaori Lake-220$, Borjomi-Bakuriani-110$, Akhalcikhe-Rabati Castle-130$, Kazbegi-110$, Gori-Uplistsikhe-Mcxeta-65$, Kakheti, Bodbe Monastery, Sighnaghi, wine tour🍷-110$, Gudauri-100$). +995 557 30 40 30 Viber. Whatsapp. Follow us in instagram.

  يمكنك التنقل والسفر في جميع أنحاء جورجيا ومشاهدة الأماكن الجميلة مع سيارة مرسيدس بنز الفئة S (طوال اليوم. سيارة مع مرشد سياحي. Aeroport-Hotel-20 $. Batumi-220 $ و Martvili Canyon-200 $ و Racha-Shaori Lake-220 $، Borjomi-Bakuriani-110 $، Akhalcikhe-Rabati Castle-130 $، Kazbegi-110 $، Gori-Uplistsikhe-Mcxeta-65 $، Kakheti، Bodbe Monastery، Sighnaghi، wine tour🍷-110 $، Gudauri-100 $) . 995 557 30 40 30 Viber. ال WhatsApp. تابعنا في الانستغرام

  #ايران #دبي #العراق #dubailife #arabic #iranian #outfit #tbt #bomdia #iran #tehran #تولد #music #تهران #dj #رقص #شیراز #اصفهان #طراحی #دختر #دخترونه #dubai #uae #دبي #abudhabi #dxb #dubaihotel #repost #emirates
 • 3 0 4 minutes ago
 • 1 1 5 minutes ago
 • لگ براق ميكروفيبر ضد حساسيت ضد تعريق پارچه ايتاليايي قيمت 💰 ١٦٠ تومان مزون ويكو شاپ🛍🛍🛍🛍🛍
فروش به صورت آنلاين و حضوری هزينه ارسال به عهده مشتري🛵
📲☎📞دسترسي به ما از طريق📌واتس آپ،دايركت و تماس با شماره ٠٩١٢٥٢٧٣٢٧٨
#تيشرت#تاپ#بادي#پيراهن#شلوارك#شلوار#فشن
#استايل#دختر#دخترونه#تركيه🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷
 • لگ براق ميكروفيبر ضد حساسيت ضد تعريق پارچه ايتاليايي قيمت 💰 ١٦٠ تومان مزون ويكو شاپ🛍🛍🛍🛍🛍
  فروش به صورت آنلاين و حضوری هزينه ارسال به عهده مشتري🛵
  📲☎📞دسترسي به ما از طريق📌واتس آپ،دايركت و تماس با شماره ٠٩١٢٥٢٧٣٢٧٨
  #تيشرت #تاپ #بادي #پيراهن #شلوارك #شلوار #فشن
  #استايل #دختر #دخترونه #تركيه 🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷
 • 6 0 8 minutes ago