#غمگین Instagram Photos & Videos

غمگین - 960.8k posts

Top Posts

Latest Instagram Posts

 • همه مان #نیاز داشتیم به یک نفر؛
یکی که در مقابلش بایستیم، بغضمان را از دریچه ی چشمانمان بیرون بریزیم و صادقانه اعتراف کنیم که خوب نیستیم! که کم آورده ایم! مدتهاست که کم آورده ایم...
کسی نبود و ما اشکی نریختیم، #نقابِ#لبخند زدیم و تظاهر کردیم که همه چیز #خوب است...
ما خودمان و اشک هایمان را انکار کردیم، ما به #احساساتخودمان پشتِ پا زدیم، روی #زخم های روحمان راه رفتیم و پای احساسمان را فلج کردیم و این خوب نشدن ها... و این در خود فرو رفتن های پی در پی؛ تاوانِ همان تظاهرهایی است که به #شادیکردیم و بغض های بی پناهی که بی رحمانه بلعیدیم...
ما فقط نیاز داشتیم گاهی حالمان بد باشد،
گاهی #اشک بریزیم، گاهی #قوی نباشیم و پشتِ امنیتِ نگاه کسی#پناه بگیریم.
حالا ما پُریم از دردهای تلنبار شده؛ چون همه را داشتیم، اما کسی که باید را نداشتیم!

#باران#اسمان #عکس#مسجدسلیمان #ویدیو #میکس #غم #غمگین #احساسی #مخاطب_خاص
 • همه مان  #نیاز  داشتیم به یک نفر؛
  یکی که در مقابلش بایستیم، بغضمان را از دریچه ی چشمانمان بیرون بریزیم و صادقانه اعتراف کنیم که خوب نیستیم! که کم آورده ایم! مدتهاست که کم آورده ایم...
  کسی نبود و ما اشکی نریختیم،  #نقاب ِ #لبخند  زدیم و تظاهر کردیم که همه چیز  #خوب  است...
  ما خودمان و اشک هایمان را انکار کردیم، ما به  #احساساتخودمان پشتِ پا زدیم، روی  #زخم  های روحمان راه رفتیم و پای احساسمان را فلج کردیم و این خوب نشدن ها... و این در خود فرو رفتن های پی در پی؛ تاوانِ همان تظاهرهایی است که به  #شادیکردیم و بغض های بی پناهی که بی رحمانه بلعیدیم...
  ما فقط نیاز داشتیم گاهی حالمان بد باشد،
  گاهی  #اشک  بریزیم، گاهی  #قوی  نباشیم و پشتِ امنیتِ نگاه کسی #پناه  بگیریم.
  حالا ما پُریم از دردهای تلنبار شده؛ چون همه را داشتیم، اما کسی که باید را نداشتیم!

  #باران #اسمان #عکس #مسجدسلیمان #ویدیو #میکس #غم #غمگین #احساسی #مخاطب_خاص
 • 11 0 4 hours ago
 • 0 1 1 July, 2019