#7 Instagram Photos & Videos

7 - 11.9m posts

Top Posts

 • Mollywood Media 77 Movie Suggestions #7- 
MOVIE : Train To Busan (2016) 
Language : Korean 
Genre : Zombie/ horror /Thriller 
Train to busan (2016) Korean 
ആദ്യമേ പറയാം നിങ്ങളിൽ പലരും ഈ ചിത്രം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒന്നൊന്നൊര മുതലാണ് ♥️👌 ബുസാനിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിനിൽ ഒരു zombie കയറി പറ്റുന്നു ! ഇത് ഒരെണ്ണം കയറിയാൽ മതിയല്ലോ ആ ട്രെയിൻ മൊത്തം പകരാൻ ♥️ കിടിലൻ zombie ത്രില്ലെർ 🔥അതി ഭീകരമായ സാഹചര്യം ആത്മ ബന്ധങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനു ഭീഷണിയാകുമ്പോൾ സൃഷിട്ടിക്കപ്പെട്ട അന്തരീക്ഷം പ്രേക്ഷകന്റെ ചങ്കിടിപ്പിനെയും ഹൃദയത്തിനെയും ഒരു പോലെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു....... രണ്ടു മണിക്കൂർ പ്രേക്ഷകന് രണ്ടു മിനിറ്റായും കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരം മിനിറ്റായും തോന്നിപ്പിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ. 👌ലിങ്ക് വേണ്ടവർ inbox #traintobusan #buried #jungle #hush #dontbreathe 
#mollywoodmedia77moviesuggestions #moviesuggestions #aiswaryalekshmi #aishwaryalekshmi #aiswaryalakshmi #aiswaryalekshmi  #aishu #mayanadhi #tovinothomas #njandukaludenaatiloridavela #nivinpauly #vijaysuperumpournamiyum #asifali
 • Mollywood Media 77 Movie Suggestions #7 -
  MOVIE : Train To Busan (2016)
  Language : Korean
  Genre : Zombie/ horror /Thriller
  Train to busan (2016) Korean
  ആദ്യമേ പറയാം നിങ്ങളിൽ പലരും ഈ ചിത്രം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒന്നൊന്നൊര മുതലാണ് ♥️👌 ബുസാനിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിനിൽ ഒരു zombie കയറി പറ്റുന്നു ! ഇത് ഒരെണ്ണം കയറിയാൽ മതിയല്ലോ ആ ട്രെയിൻ മൊത്തം പകരാൻ ♥️ കിടിലൻ zombie ത്രില്ലെർ 🔥അതി ഭീകരമായ സാഹചര്യം ആത്മ ബന്ധങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനു ഭീഷണിയാകുമ്പോൾ സൃഷിട്ടിക്കപ്പെട്ട അന്തരീക്ഷം പ്രേക്ഷകന്റെ ചങ്കിടിപ്പിനെയും ഹൃദയത്തിനെയും ഒരു പോലെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു....... രണ്ടു മണിക്കൂർ പ്രേക്ഷകന് രണ്ടു മിനിറ്റായും കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരം മിനിറ്റായും തോന്നിപ്പിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ. 👌ലിങ്ക് വേണ്ടവർ inbox #traintobusan #buried #jungle #hush #dontbreathe
  #mollywoodmedia77moviesuggestions #moviesuggestions #aiswaryalekshmi #aishwaryalekshmi #aiswaryalakshmi #aiswaryalekshmi   #aishu #mayanadhi #tovinothomas #njandukaludenaatiloridavela #nivinpauly #vijaysuperumpournamiyum #asifali
 • 2,704 121 22 September, 2019
 • ‪Played golf with my next Phireside guest. It will air next Tuesday at noon ET. Although it is 7 minutes long, you won’t want it to end. Have a great weekend 🤗 #PhiresideWithPhil‬
 • ‪Played golf with my next Phireside guest. It will air next Tuesday at noon ET. Although it is 7 minutes long, you won’t want it to end. Have a great weekend 🤗 #PhiresideWithPhil
 • 26,828 1,026 21 September, 2019

Latest Instagram Posts

 • 🌸 *Catalog: K-01*🌸 For Women's Beautiful Embroidery work Pure Linen Straight Kurti *Fabric:* Pure Linen two tone Heavy Fabric *Work:* Embroidery *Type:* Straight *Size:* M L XL XXL *Length:* 46
Product code $#6$#7$#5&(@@

Ready to Dispatch 🙏 *Thank you*🙏
 • 🌸 *Catalog: K-01*🌸 For Women's Beautiful Embroidery work Pure Linen Straight Kurti *Fabric:* Pure Linen two tone Heavy Fabric *Work:* Embroidery *Type:* Straight *Size:* M L XL XXL *Length:* 46
  Product code $ #6 $ #7 $ #5 &(@@

  Ready to Dispatch 🙏 *Thank you*🙏
 • 0 0 12 seconds ago
 • BOHOL ISLAND EPISODE Ill _ Advence dive
..............................................................................................
#5. 어드밴스 과정부터는 강사님이 같은 다이버로 불러주시고 대우를 해주셨습니다. 좀 더 전문적인 개방수역(바다)에서의 교육과 수중 환경에 맞는 활동 그리고 다양한 교육(DEEP DIVE,어류식별,SMB교육 등)으로 진행되었고 다행히 마지막 개방수역 교육 때 발리카삭 포인트를 가볼 수 있게 되어 얼마나 다행이었는지 모르겠습니다. 1일 제한 인원이 있다고 할 만큼 보존이 잘되어 있었고, 들어가자마자 반기는 잭피쉬무리의 모습은 세상 살면서 보지 못했던 아주 특별한 경험이었습니다. 일명 개북이로 불릴만큼 많은 바다거북이도 여기저기 많이 서식하고 있는 모습을 볼 수 있었습니다. 조류가 역조류라서 입수부터 애를 먹긴 했지만 그만큼 더 많은 바닷속과 해양 생물을 볼 수 있어서 너무 행복한 순간이었습니다. '발리카삭' 포인트를 가서야 제대로 물뽕을 맞고 다이빙 매력에 더 빠져들게 되었습니다. 추가적으로 강사님이 영상을 많이 촬영해 주셔서 그 특별한 순간을 이렇게 여행 후에 확인도 하고 당일 브리핑도 해주셔서 다이빙에 기술에 많은 도움이 되었습니다. 이렇게 4박 4일간의 모든 교육이 끝나니 이제 시작인데 왜 벌써 끝나는가 하는 아쉬움이 강하게 밀려오는 이 기분 뭘까요?^^
_
#6. 이번에 다이빙 교육은 날씨의 도움도 너무나 잘 받게 되어 스케줄도 꼬이지 않고 눈 호강도 안전한 다이빙도 할 수 있었습니다. 또한 디퍼다이브 스텝 및 강사분들의 배려와 샵의 여유로움 그리고 J.Lee 강사님의 다이빙 교육, 샵에서 맺은 많은 다이버들과의 만남과 이야기들 인생에 오랫동안 기억될 추억이 남았습니다. 교육 끝나고 맥주 한잔하면서 코코강사님이 이야기해주셨던 다이빙을 계속 하는 이유 중‘ 지구는 바다가 70% 육지가 30%되어있어요!! 우리는 30%가 아닌 100% 지구 전부를 여행할 수 있어서 다이빙을 계속해요’ 라고 이야기 해주셨던게 기억에 남았고, 친구들이 말해주었던 Haru강사님이랑 다이빙도 했는데 더 못 친해져 아쉽지만, 다음을 기약하며 다시 한국행 비행기를 탔습니다.
_
#7. 어떤 이들은 시시각각 변화하는 물속 상황에서 예기치 못하게 발생하는 문제들에 대해서도 공포심을 느낀다고 합니다. 물을 두려워했던 저도 극복하는데 아주 오랜 시간이 걸렸었고 물론 군대라는 특수한 곳에서 살려고 했기 때문에 죽기 살기로 버텨야 했기 때문에 가능했지만 두려움을 떨치는 가장 좋은 방법은 그것을 직접 해보는 것이고, 그것을 잘 하는 방법은 많이 해 보는것입니다. 제 생각에 경험만한 스승이 없는 것 같습니다. 그동안 바다를 멀리서 바라보기만 하면서 짝사랑하는 대상이었다면 다이빙을 경험하고 난 후의 바다는 나와 하나가 된 듯한 묘한 감정이었습니다. 바닷속을 자유롭게 날아다니는 그 기분은 들어가보지 않으면 정말 상상도 못할 일입니다. 꼭 도전해보고 더 많은 세상을 보시길 모두 모두 추천해 드리고 싶습니다 :D
.
.
해병의 일기 中
..............................................................................................
#여행스타그램 #여행 #여름휴가 #필리핀 #보홀 #팡글라오 #발리카삭 #바다 #스쿠버다이빙 #딥다이빙 #패디오픈워터교육 #패디어드밴스 #디퍼다이브 #소소한행복 #여행에미치다_필리핀🇸🇽 #알로나비치 #ocean #philippines #bohol #balicasagisland #balicasag #trip #summervacation #deepdivers #deepperdive
 • BOHOL ISLAND EPISODE Ill _ Advence dive
  ..............................................................................................
  #5 . 어드밴스 과정부터는 강사님이 같은 다이버로 불러주시고 대우를 해주셨습니다. 좀 더 전문적인 개방수역(바다)에서의 교육과 수중 환경에 맞는 활동 그리고 다양한 교육(DEEP DIVE,어류식별,SMB교육 등)으로 진행되었고 다행히 마지막 개방수역 교육 때 발리카삭 포인트를 가볼 수 있게 되어 얼마나 다행이었는지 모르겠습니다. 1일 제한 인원이 있다고 할 만큼 보존이 잘되어 있었고, 들어가자마자 반기는 잭피쉬무리의 모습은 세상 살면서 보지 못했던 아주 특별한 경험이었습니다. 일명 개북이로 불릴만큼 많은 바다거북이도 여기저기 많이 서식하고 있는 모습을 볼 수 있었습니다. 조류가 역조류라서 입수부터 애를 먹긴 했지만 그만큼 더 많은 바닷속과 해양 생물을 볼 수 있어서 너무 행복한 순간이었습니다. '발리카삭' 포인트를 가서야 제대로 물뽕을 맞고 다이빙 매력에 더 빠져들게 되었습니다. 추가적으로 강사님이 영상을 많이 촬영해 주셔서 그 특별한 순간을 이렇게 여행 후에 확인도 하고 당일 브리핑도 해주셔서 다이빙에 기술에 많은 도움이 되었습니다. 이렇게 4박 4일간의 모든 교육이 끝나니 이제 시작인데 왜 벌써 끝나는가 하는 아쉬움이 강하게 밀려오는 이 기분 뭘까요?^^
  _
  #6 . 이번에 다이빙 교육은 날씨의 도움도 너무나 잘 받게 되어 스케줄도 꼬이지 않고 눈 호강도 안전한 다이빙도 할 수 있었습니다. 또한 디퍼다이브 스텝 및 강사분들의 배려와 샵의 여유로움 그리고 J.Lee 강사님의 다이빙 교육, 샵에서 맺은 많은 다이버들과의 만남과 이야기들 인생에 오랫동안 기억될 추억이 남았습니다. 교육 끝나고 맥주 한잔하면서 코코강사님이 이야기해주셨던 다이빙을 계속 하는 이유 중‘ 지구는 바다가 70% 육지가 30%되어있어요!! 우리는 30%가 아닌 100% 지구 전부를 여행할 수 있어서 다이빙을 계속해요’ 라고 이야기 해주셨던게 기억에 남았고, 친구들이 말해주었던 Haru강사님이랑 다이빙도 했는데 더 못 친해져 아쉽지만, 다음을 기약하며 다시 한국행 비행기를 탔습니다.
  _
  #7 . 어떤 이들은 시시각각 변화하는 물속 상황에서 예기치 못하게 발생하는 문제들에 대해서도 공포심을 느낀다고 합니다. 물을 두려워했던 저도 극복하는데 아주 오랜 시간이 걸렸었고 물론 군대라는 특수한 곳에서 살려고 했기 때문에 죽기 살기로 버텨야 했기 때문에 가능했지만 두려움을 떨치는 가장 좋은 방법은 그것을 직접 해보는 것이고, 그것을 잘 하는 방법은 많이 해 보는것입니다. 제 생각에 경험만한 스승이 없는 것 같습니다. 그동안 바다를 멀리서 바라보기만 하면서 짝사랑하는 대상이었다면 다이빙을 경험하고 난 후의 바다는 나와 하나가 된 듯한 묘한 감정이었습니다. 바닷속을 자유롭게 날아다니는 그 기분은 들어가보지 않으면 정말 상상도 못할 일입니다. 꼭 도전해보고 더 많은 세상을 보시길 모두 모두 추천해 드리고 싶습니다 :D
  .
  .
  해병의 일기 中
  ..............................................................................................
  #여행스타그램 #여행 #여름휴가 #필리핀 #보홀 #팡글라오 #발리카삭 #바다 #스쿠버다이빙 #딥다이빙 #패디오픈워터교육 #패디어드밴스 #디퍼다이브 #소소한행복 #여행에미치다_필리핀 🇸🇽 #알로나비치 #ocean #philippines #bohol #balicasagisland #balicasag #trip #summervacation #deepdivers #deepperdive
 • 1 0 1 minute ago
 • The Nature & Character of God – Path 1 #7 He is infinite. A God without Limits

Isaiah 40:12-13 (NIV) Who has measured the waters in the hollow of his hand, or with the breadth of his hand marked off the heavens? Who has held the dust of the earth in a basket, or weighed the mountains on the scales and the hills in a balance? Who can fathom the Spirit of the Lord, or instruct the Lord as his counselor?

This is a thematic Bible study approach from the Christian Growth Study Bible. It follows a unique collection of thirty study paths, which have been carefully configured to help us experience spiritual growth as we allow the Holy Spirit to teach and guide us.

#jesuschrist #jesus #biblestudy #godsword #wordofgod #bible #niv #christianblogger #dailybibleverse #faith #grace #scripture #ywam
 • The Nature & Character of God – Path 1 #7 He is infinite. A God without Limits

  Isaiah 40:12-13 (NIV) Who has measured the waters in the hollow of his hand, or with the breadth of his hand marked off the heavens? Who has held the dust of the earth in a basket, or weighed the mountains on the scales and the hills in a balance? Who can fathom the Spirit of the Lord, or instruct the Lord as his counselor?

  This is a thematic Bible study approach from the Christian Growth Study Bible. It follows a unique collection of thirty study paths, which have been carefully configured to help us experience spiritual growth as we allow the Holy Spirit to teach and guide us.

  #jesuschrist #jesus #biblestudy #godsword #wordofgod #bible #niv #christianblogger #dailybibleverse #faith #grace #scripture #ywam
 • 0 0 1 minute ago
 • #7 assist
 • #7 assist
 • 0 0 2 minutes ago
 • Tentando desenhar carros que não tenho no speed drifters mas que me pediram #7 Sagaz
 • Tentando desenhar carros que não tenho no speed drifters mas que me pediram #7 Sagaz
 • 1 0 3 minutes ago
 • #7 set pass assist
 • #7 set pass assist
 • 0 0 4 minutes ago
 • #7
 • #7
 • 1 0 4 minutes ago
 • Repost from @noblewood using - YOUNG NOBLE #7
We poppa bears gotta do what we gotta do for the little cubbies. Besides they taste the same...
FYI: I know it's not nutritional food. So don't bother with that... Happy Sunday Peace
 • Repost from @noblewood using - YOUNG NOBLE #7
  We poppa bears gotta do what we gotta do for the little cubbies. Besides they taste the same...
  FYI: I know it's not nutritional food. So don't bother with that... Happy Sunday Peace
 • 0 0 4 minutes ago
 • The KTB staff ventured out of their office last week and went on a fun adventure! They made there way over to IUPUI’s Michael A. Carrol Stadium to watch an @iupuiwsoc game. They may be a bit biased but they had to go support their fave player, #7 - @kamrynbenscoter 😊⚽️🐾
 • The KTB staff ventured out of their office last week and went on a fun adventure! They made there way over to IUPUI’s Michael A. Carrol Stadium to watch an @iupuiwsoc game. They may be a bit biased but they had to go support their fave player, #7 - @kamrynbenscoter 😊⚽️🐾
 • 0 0 5 minutes ago
 • #7 steal
 • #7 steal
 • 1 0 5 minutes ago
 • Country cottage needlewotks Gingerbread Village - Gingerbread house #7..... Stopping point before work... 1 more snowflake then the top border
 • Country cottage needlewotks Gingerbread Village - Gingerbread house #7 ..... Stopping point before work... 1 more snowflake then the top border
 • 0 0 5 minutes ago
 • Segundo lugar Atlas country club #Gado #7 👊🏻💥
 • Segundo lugar Atlas country club #Gado #7 👊🏻💥
 • 2 1 5 minutes ago
 • #7 post pass assist
 • #7 post pass assist
 • 1 0 5 minutes ago
 • My baseball boy #7
 • My baseball boy #7
 • 0 0 6 minutes ago
 • Week 9 
#5 Virginia @ #4 Miami
#16 Arizona State @ #15 USC
#22 Tennessee @ #8 Alabama
#10 Oklahoma 63 #19 Kansas State 13
#11 FSU 34 #24 Clemson 9
Maryland 10 #18 Penn State 35
TCU 21 #21 Texas 42
#9 Miss State 21 Kentucky 3
Pitt 15 UNC 10
Utah 23 UCLA 27
#12 LSU 27 TAMU 3
#3 Oregon 38 Arizona 7
Hawaii 7 #7 Arkansas 35
Iowa 14 #6 NW 37
#13 OK State 48 Baylor 8
#23 TTU 21 Kansas 7
#20 WF 42 NC State 17
Syracuse 21 Boston College 27
ND 24 Duke 19
#14 Ohio State 52 Rutgers 13
Nebraska 23 Wisconsin 16
#25 Michigan 45 Vanderbilt 17
Cal 21 #17 Washington 45
 • Week 9
  #5 Virginia @ #4 Miami
  #16 Arizona State @ #15 USC
  #22 Tennessee @ #8 Alabama
  #10 Oklahoma 63 #19 Kansas State 13
  #11 FSU 34 #24 Clemson 9
  Maryland 10 #18 Penn State 35
  TCU 21 #21 Texas 42
  #9 Miss State 21 Kentucky 3
  Pitt 15 UNC 10
  Utah 23 UCLA 27
  #12 LSU 27 TAMU 3
  #3 Oregon 38 Arizona 7
  Hawaii 7 #7 Arkansas 35
  Iowa 14 #6 NW 37
  #13 OK State 48 Baylor 8
  #23 TTU 21 Kansas 7
  #20 WF 42 NC State 17
  Syracuse 21 Boston College 27
  ND 24 Duke 19
  #14 Ohio State 52 Rutgers 13
  Nebraska 23 Wisconsin 16
  #25 Michigan 45 Vanderbilt 17
  Cal 21 #17 Washington 45
 • 12 3 6 minutes ago
 • П-2 с форой -1
 • П-2 с форой -1
 • 3 2 6 minutes ago
 • #7
😁⚽
 • #7
  😁⚽
 • 42 0 8 minutes ago
 • Episode #7 of our leadership podcast series is all about the ups, downs and inbetweens of successful migrant entrepreneur, Rafael dos Santos. Subscribe to listen to the entrepreneur talk about the leadership skills that have gotten him here. 👉🏻👉🏻
 • Episode #7 of our leadership podcast series is all about the ups, downs and inbetweens of successful migrant entrepreneur, Rafael dos Santos. Subscribe to listen to the entrepreneur talk about the leadership skills that have gotten him here. 👉🏻👉🏻
 • 0 1 10 minutes ago
 • ‼️ EM GOM VÒNG BẠC PAN💣💣 925 - BẠC 925 NHA CẢ NHÀ- #7️⃣9️⃣k‼️‼️ ❌ #Sale sock Vòng tay cực sang chảnh luôn ạ 😘😘
Giờ #sale_sock còn #7️⃣9️⃣k_7️⃣9️⃣k_7️⃣9️⃣k thôi ạ. Gia gốc gần 5xx lận á ⛔️⛔️Mua nhanh nha vì số lượng có hạn
1 màu hồng duy nhất.Full charm như ảnh nhenn 🚫🚫Chỉ nhận đúng 50c vì wed giới hạn người mua ❗️Bạc 925 là tên gọi tắt của dòng bạc 92,5 - tên gọi xuất phát từ Ý một trong những quốc gia nổi tiếng thế giới về chất lượng bạc. Dòng trang sức bạc này có tỉ lệ bạc đạt khoảng 92,5%, 7,5% còn lại là những hợp chất khác để tạo nên độ sáng bóng, bền cho sản phẩm. #pandora #vongtay #bạc925 #vongtaypandora #thoitrangnu #vongtaynu
 • ‼️ EM GOM VÒNG BẠC PAN💣💣 925 - BẠC 925 NHA CẢ NHÀ- #7 ️⃣9️⃣k‼️‼️ ❌ #Sale sock Vòng tay cực sang chảnh luôn ạ 😘😘
  Giờ #sale_sock còn #7 ️⃣9️⃣k_7️⃣9️⃣k_7️⃣9️⃣k thôi ạ. Gia gốc gần 5xx lận á ⛔️⛔️Mua nhanh nha vì số lượng có hạn
  1 màu hồng duy nhất.Full charm như ảnh nhenn 🚫🚫Chỉ nhận đúng 50c vì wed giới hạn người mua ❗️Bạc 925 là tên gọi tắt của dòng bạc 92,5 - tên gọi xuất phát từ Ý một trong những quốc gia nổi tiếng thế giới về chất lượng bạc. Dòng trang sức bạc này có tỉ lệ bạc đạt khoảng 92,5%, 7,5% còn lại là những hợp chất khác để tạo nên độ sáng bóng, bền cho sản phẩm. #pandora #vongtay #bạc925 #vongtaypandora #thoitrangnu #vongtaynu
 • 0 0 11 minutes ago
 • // lookin for #7 // 🏆 ...
 • // lookin for #7 // 🏆 ...
 • 22 4 12 minutes ago
 • Slide numb#1 with MC lutjuu @toni_belokkiri @mahesachepy 
Slide numb#2,3 cekrek2 ex 3B
Slide numb#4 disuntik @gaps_mantribalap 
Slide numb#5 foto bareng Queen of the reuni 😍
Slide numb#6 always on katanya @star6azers 
Slide numb#7 with So7 ---> bbf (bukan bff yak) yes we did!!
Slide numb#8 (bukan) hasil cropping 😂
Slide numb#9 rekor sepanjang sejarah, dari kelas 3B sebanyak 14 peserta( yg 4 gak kefoto), biasanya trio lingua mulu..😂😂
Slide numb#10 big fam of Kejora 94(ini belum ada separonya yaa) banggaa bgt jadi bagian dari mereka.. #reuniperakk94
#smpn2purworejo
 • Slide numb #1 with MC lutjuu @toni_belokkiri @mahesachepy
  Slide numb #2 ,3 cekrek2 ex 3B
  Slide numb #4 disuntik @gaps_mantribalap
  Slide numb #5 foto bareng Queen of the reuni 😍
  Slide numb #6 always on katanya @star6azers
  Slide numb #7 with So7 ---> bbf (bukan bff yak) yes we did!!
  Slide numb #8 (bukan) hasil cropping 😂
  Slide numb #9 rekor sepanjang sejarah, dari kelas 3B sebanyak 14 peserta( yg 4 gak kefoto), biasanya trio lingua mulu..😂😂
  Slide numb #10 big fam of Kejora 94(ini belum ada separonya yaa) banggaa bgt jadi bagian dari mereka.. #reuniperakk94
  #smpn2purworejo
 • 2 0 12 minutes ago
 • Seven #7
 • Seven #7
 • 1 0 15 minutes ago
 • Feliz cumple mes #7 mi bebe
 • Feliz cumple mes #7 mi bebe
 • 3 0 15 minutes ago
 • Lunch tastes like junk
 • Lunch tastes like junk
 • 2 6 21 minutes ago
 • Подарок от меня !!
Бесплатная нумерологическая ПОЛНАЯ консультация !!
⠀
Чтобы получить бесплатную консультацию нужно всего лишь сделать
1️⃣ репост в сториз этого поста или любого моего видео из #рубриканумерология, любую из цифр (отмечайте меня чтоб я видела ваши репосты 💞
2️⃣ Быть подписанным на меня
3️⃣ 3 лайка ❤️ на последние 3 поста
4️⃣ Написать под постом «Я участвую в розыгрыше»
⠀
+ Бонус
Всем участникам розыгрыша скидка 20% на консультацию
⠀
Вы можете быть из абсолютно любого города консультация будет онлайн
⠀
P. S если вы уже проходили у меня консультацию, её можно подарить мужу, жене, маме 😉
⠀
Выбор победителей уже
1️⃣ октября. Всем удачи 🤗😘
 • Подарок от меня !!
  Бесплатная нумерологическая ПОЛНАЯ консультация !!

  Чтобы получить бесплатную консультацию нужно всего лишь сделать
  1️⃣ репост в сториз этого поста или любого моего видео из #рубриканумерология , любую из цифр (отмечайте меня чтоб я видела ваши репосты 💞
  2️⃣ Быть подписанным на меня
  3️⃣ 3 лайка ❤️ на последние 3 поста
  4️⃣ Написать под постом «Я участвую в розыгрыше»

  + Бонус
  Всем участникам розыгрыша скидка 20% на консультацию

  Вы можете быть из абсолютно любого города консультация будет онлайн

  P. S если вы уже проходили у меня консультацию, её можно подарить мужу, жене, маме 😉

  Выбор победителей уже
  1️⃣ октября. Всем удачи 🤗😘
 • 103 29 20 September, 2019