#bookstagram Instagram Photos & Videos

bookstagram - 30.7m posts

Top Posts

 • A glimpse at what my shelves looked like a year ago. If you zoom in, you can make out some of the titles. I spy The Thirteenth Tale and The Secret History—two of my favorites!
Do you see any favorites?
 • A glimpse at what my shelves looked like a year ago. If you zoom in, you can make out some of the titles. I spy The Thirteenth Tale and The Secret History—two of my favorites!
  Do you see any favorites?
 • 656 11 8 hours ago
 • Panqueque viene a desearles un feliz día del libro!!!
.
Espero que hayan podido ir a alguno de los eventos o que simplemente hayan disfrutado de sus lecturas como yo ❤️
.
#diadellibro
 • Panqueque viene a desearles un feliz día del libro!!!
  .
  Espero que hayan podido ir a alguno de los eventos o que simplemente hayan disfrutado de sus lecturas como yo ❤️
  .
  #diadellibro
 • 115 9 1 hour ago
 • It’s a double post kind of day because I am officially on vacation! 🌿 I wish I could take this whole stack with me on my trip but I don’t think they’ll fit in my carryon 😂😭 Tell me about any upcoming trips you have planned or your dream vacation? Do you see any favorites in this stack or books on your TBR? These are all on my TBR save for Winter of the Witch, that’s on my reTBR 😂 it’s such a great book 📚
 • It’s a double post kind of day because I am officially on vacation! 🌿 I wish I could take this whole stack with me on my trip but I don’t think they’ll fit in my carryon 😂😭 Tell me about any upcoming trips you have planned or your dream vacation? Do you see any favorites in this stack or books on your TBR? These are all on my TBR save for Winter of the Witch, that’s on my reTBR 😂 it’s such a great book 📚
 • 259 13 2 hours ago
 • Happy Tuesday, friends! My local library is having a “$5-fill-a-bag” book sale this week and I was able to snag this stack! See any you liked? I’m still trying to make my way through The Great Believers. I read the first couple of chapters, but I’m having a really hard time getting into it. I’m a serial DNF’er so I’m really, really trying to stick with it. I’m also reading The First Mistake by Sandie Jones and that one I’m really enjoying so far—hoping to finish tonight! .
.
.
.
Here’s a list of the books pictured:
✼ See Me by Nicholas Sparks
✼ True Believer by Nicholas Sparks
✼ The Sudoku Murder by Shelley Freydont .
✼ The Night Sister by Jennifer McMahon
✼ The Perfect Stranger by Megan Miranda
✼ The Marsh King's Daughter by Karen Dionne
✼ The Round House by Louise Erdrich
✼ Still Life With Bread Crumbs by Anna Quindlen
 • Happy Tuesday, friends! My local library is having a “$5-fill-a-bag” book sale this week and I was able to snag this stack! See any you liked? I’m still trying to make my way through The Great Believers. I read the first couple of chapters, but I’m having a really hard time getting into it. I’m a serial DNF’er so I’m really, really trying to stick with it. I’m also reading The First Mistake by Sandie Jones and that one I’m really enjoying so far—hoping to finish tonight! .
  .
  .
  .
  Here’s a list of the books pictured:
  ✼ See Me by Nicholas Sparks
  ✼ True Believer by Nicholas Sparks
  ✼ The Sudoku Murder by Shelley Freydont .
  ✼ The Night Sister by Jennifer McMahon
  ✼ The Perfect Stranger by Megan Miranda
  ✼ The Marsh King's Daughter by Karen Dionne
  ✼ The Round House by Louise Erdrich
  ✼ Still Life With Bread Crumbs by Anna Quindlen
 • 158 13 3 hours ago

Latest Instagram Posts

 • #버드스트라이크 #구병모 
읽는 속도가 느린 내가 틈만나면 읽어서 단시간 내에 완독해버린 책!!! 다음 내용이 너무 궁금하여 빨리 읽고싶기도했던 반면 책의 마지막에 다다르는 게 너무 아쉬워 천천히 읽고 싶었고,
마지막 장을 덮은 지금은 후속작이 있었으면 싶은 마음뿐이다.
#넘나재밌는것 
_
익인에 대한 소재도, 여운이 길게 남는 결말도 구병모 작가님 다웠다. 
그치만 이번 책은 빠져나오기 싫을 정도로 여운이 더 오래오래 남을 것 같다. 
_
비오와 루는 만났을까.
한계를 딛고 그들이 원하는 넓은 세상에서 한없이 비행하기를 바라본다. 
_
📚.......
18p 그냥 그대로 꼭 안아 주면 돼, 너의 두 팔로, 너의 가슴에.
_
110p 우리가 언제 다시 만날 수 있겠느냐고도 말하지 않았단다. 입 밖으로 내어도 소용 없는 일이기에 침묵하기를 선택했어. 우리 인연의 종결은, 이 거대한 자연에서 떨어져 나온 한 조각의 죽음에 불과하다는 진실을 직시하면서.
_
113p 우리가 짐을 나누는 것은 서로를 향해 마음을 베푸는 일이야.
__
126p "어떤 우여곡절을 거쳐든 간에 서로 전혀 다른 두 사람이 만나 연결된 데에는 이치가 있을 겁니다. 눈에 보이지 않고 때론 설명되지 않는 연결이야말로 사람에게 가장 중요한 것이며 살아 있는 이유랍니다. 그러니 이어진 끈을 섣불리 자르려 하지 말고 그리로 마음이 흐르게 해야 합니다."
_
146-7p "그 작은 날개로 어디까지 날겠는지 고민하기보다는...... 날 수 있다는 사실 자체가 중요하지 않겠나."
_
175-6p 좋은 말로는 신기하게, 평범한 말로는 낯설고 어색하게, 나쁜 말로는 옳지 않은 것이나 틀린 것으로 여길테지. ~
 이해할 수 없는 건 이해하지 못하는 그대로 바라보는 것도 나쁘지 않다.
_
187p 너무 가까이 있고 익숙해서 못 느꼈다는 건 사실 알고 싶지 않았던 것과 마찬가지 아닐까 생각이 들었지.
_
340p 그 어떤 새도 영원히 허공에서만 살 수 없고 언젠가 땅에 내려 앉아서 두 발을 디뎌야 한다면, 네가 그의 유일한 영토이니까.
_
348p 삶의 방식이 다르다는 것이, 무언가는 옳고 바람직하다거나 다른 것은 그릇되었음을 말하지는 않아.
_
🕊.......
#2019년 #18번째 #책 #독서 #book #창비 
#책스타그램 #독서스타그램 #bookstagram 
#취미스타그램 #일상스타그램 #daily
 • #버드스트라이크 #구병모
  읽는 속도가 느린 내가 틈만나면 읽어서 단시간 내에 완독해버린 책!!! 다음 내용이 너무 궁금하여 빨리 읽고싶기도했던 반면 책의 마지막에 다다르는 게 너무 아쉬워 천천히 읽고 싶었고,
  마지막 장을 덮은 지금은 후속작이 있었으면 싶은 마음뿐이다.
  #넘나재밌는것
  _
  익인에 대한 소재도, 여운이 길게 남는 결말도 구병모 작가님 다웠다.
  그치만 이번 책은 빠져나오기 싫을 정도로 여운이 더 오래오래 남을 것 같다.
  _
  비오와 루는 만났을까.
  한계를 딛고 그들이 원하는 넓은 세상에서 한없이 비행하기를 바라본다.
  _
  📚.......
  18p 그냥 그대로 꼭 안아 주면 돼, 너의 두 팔로, 너의 가슴에.
  _
  110p 우리가 언제 다시 만날 수 있겠느냐고도 말하지 않았단다. 입 밖으로 내어도 소용 없는 일이기에 침묵하기를 선택했어. 우리 인연의 종결은, 이 거대한 자연에서 떨어져 나온 한 조각의 죽음에 불과하다는 진실을 직시하면서.
  _
  113p 우리가 짐을 나누는 것은 서로를 향해 마음을 베푸는 일이야.
  __
  126p "어떤 우여곡절을 거쳐든 간에 서로 전혀 다른 두 사람이 만나 연결된 데에는 이치가 있을 겁니다. 눈에 보이지 않고 때론 설명되지 않는 연결이야말로 사람에게 가장 중요한 것이며 살아 있는 이유랍니다. 그러니 이어진 끈을 섣불리 자르려 하지 말고 그리로 마음이 흐르게 해야 합니다."
  _
  146-7p "그 작은 날개로 어디까지 날겠는지 고민하기보다는...... 날 수 있다는 사실 자체가 중요하지 않겠나."
  _
  175-6p 좋은 말로는 신기하게, 평범한 말로는 낯설고 어색하게, 나쁜 말로는 옳지 않은 것이나 틀린 것으로 여길테지. ~
  이해할 수 없는 건 이해하지 못하는 그대로 바라보는 것도 나쁘지 않다.
  _
  187p 너무 가까이 있고 익숙해서 못 느꼈다는 건 사실 알고 싶지 않았던 것과 마찬가지 아닐까 생각이 들었지.
  _
  340p 그 어떤 새도 영원히 허공에서만 살 수 없고 언젠가 땅에 내려 앉아서 두 발을 디뎌야 한다면, 네가 그의 유일한 영토이니까.
  _
  348p 삶의 방식이 다르다는 것이, 무언가는 옳고 바람직하다거나 다른 것은 그릇되었음을 말하지는 않아.
  _
  🕊.......
  #2019년 #18번째 #책 #독서 #book #창비
  #책스타그램 #독서스타그램 #bookstagram
  #취미스타그램 #일상스타그램 #daily
 • 1 0 36 seconds ago
 • “Senin hem arkanda olacağım hem önünde...
Güvenli zannettiğin evinde...
Atalarından devraldığın fikrinde.
Hem geçmişinde hem geleceğinde.
Denizlere de açılsan... Kırlara da çıksan peşinde. 
Benden kaçarken vardığın her yerde.
Hayatının tam orta yerinde dev bir kafeste.”
.
.
Mine Söğüt’ün kitaplarını almadan önce özellikle kaleminin çok farklı olduğu yorumlarını okumuştum. Okurken bunun gerçekten hissediyorsunuz.
Ben Deli Kadın Hikayeleri kitabıyla başlamak istiyordum ama sipariş verirken geçici olarak temin edilemediği için farklı kitaplarını aldım.

Kitap okurken sizi çok düşündürüyor aynı zamanda birazda rahatsız ediyor. Aslında okuduklarınız bir öyküden çok fazlası.. Size çok tanıdık gelebilir.

Hikayeleri yazarken bir çok yazardan ilham alan Mine Söğüt kitabı şöyle sonlandırmış;
“Gelmiş geçmiş tüm faşist iktidarlara ve o iktidarların peşine canı gönülden takılıp duran şu insanlığa öfkeliyim.”
.
O insanlar yine bunu okumayacak, biz yine okuyup daha çok öfkeleneceğiz..
.
.
#okudumbitti #minesöğüt #gergedan #kitaptavsiyesi #kitapyorumu #book #bookstagram #booklover #birkitapbirfotograf #marilynmonroe #iyikikitaplarvar
 • “Senin hem arkanda olacağım hem önünde...
  Güvenli zannettiğin evinde...
  Atalarından devraldığın fikrinde.
  Hem geçmişinde hem geleceğinde.
  Denizlere de açılsan... Kırlara da çıksan peşinde.
  Benden kaçarken vardığın her yerde.
  Hayatının tam orta yerinde dev bir kafeste.”
  .
  .
  Mine Söğüt’ün kitaplarını almadan önce özellikle kaleminin çok farklı olduğu yorumlarını okumuştum. Okurken bunun gerçekten hissediyorsunuz.
  Ben Deli Kadın Hikayeleri kitabıyla başlamak istiyordum ama sipariş verirken geçici olarak temin edilemediği için farklı kitaplarını aldım.

  Kitap okurken sizi çok düşündürüyor aynı zamanda birazda rahatsız ediyor. Aslında okuduklarınız bir öyküden çok fazlası.. Size çok tanıdık gelebilir.

  Hikayeleri yazarken bir çok yazardan ilham alan Mine Söğüt kitabı şöyle sonlandırmış;
  “Gelmiş geçmiş tüm faşist iktidarlara ve o iktidarların peşine canı gönülden takılıp duran şu insanlığa öfkeliyim.”
  .
  O insanlar yine bunu okumayacak, biz yine okuyup daha çok öfkeleneceğiz..
  .
  .
  #okudumbitti #minesöğüt #gergedan #kitaptavsiyesi #kitapyorumu #book #bookstagram #booklover #birkitapbirfotograf #marilynmonroe #iyikikitaplarvar
 • 1 0 1 minute ago
 • 2 WEEKS UNTIL ROMANOV!!!!! (You can’t tell I’m excited at all, can you? 😜)
GUYS, there’s only two weeks until this glorious book by @nadinebrandes is officially out in the world!!!!! And there’s still time to submit your receipts for preorder swag!!!! I’m So. Freaking. Excited. for this book!! Who else can’t wait?! Happy reading, nerds! Hobbit Queen out. ❤️😘
 • 2 WEEKS UNTIL ROMANOV!!!!! (You can’t tell I’m excited at all, can you? 😜)
  GUYS, there’s only two weeks until this glorious book by @nadinebrandes is officially out in the world!!!!! And there’s still time to submit your receipts for preorder swag!!!! I’m So. Freaking. Excited. for this book!! Who else can’t wait?! Happy reading, nerds! Hobbit Queen out. ❤️😘
 • 1 1 1 minute ago
 • Final sneak peek for the evening! As promised, the first fandom I'll be making available in my shop will be #ACOTAR.

I'm currently making the Inner Circle as well as some quote related bookmarks. I'm still debating about making a bookmark for all the different courts or just the Night Court. We'll see...
•
•
Feel free to lmk what you think!
•
•
•
•
•
#bookmarks #bookstagram #bookphotography #bookworm #bibliophile #reading
 • Final sneak peek for the evening! As promised, the first fandom I'll be making available in my shop will be #ACOTAR .

  I'm currently making the Inner Circle as well as some quote related bookmarks. I'm still debating about making a bookmark for all the different courts or just the Night Court. We'll see...


  Feel free to lmk what you think!

  #bookmarks #bookstagram #bookphotography #bookworm #bibliophile #reading
 • 31 0 1 minute ago
 • 📚Mini review: The Proposal by Jasmine Guillory was a wild card book for me. I’ve seen it posted on bookstagram a fair bit & also saw that it was a #reecesbookclub pick, so thought I would give it a go. 
Set in LA, freelance writer Nikole is not looking for a serious relationship, & so is unpleasantly surprised when her actor boyfriend of only 5 months proposes at a Dodgers game. Nikole is then forced to publicly face up to the shallowness of her current relationship & reassess what it means to find love even when she’s least expecting it. 
Unfortunately this book just didn’t quite live up to the hype for me & I probably would not have finished it except for the fact that it was a reasonably quick read. It was missing that charm & wit I think is necessary in lighter romance novels. ⭐️⭐️ Has anyone else read this one? What did you think? 🤔
 • 📚Mini review: The Proposal by Jasmine Guillory was a wild card book for me. I’ve seen it posted on bookstagram a fair bit & also saw that it was a #reecesbookclub pick, so thought I would give it a go.
  Set in LA, freelance writer Nikole is not looking for a serious relationship, & so is unpleasantly surprised when her actor boyfriend of only 5 months proposes at a Dodgers game. Nikole is then forced to publicly face up to the shallowness of her current relationship & reassess what it means to find love even when she’s least expecting it.
  Unfortunately this book just didn’t quite live up to the hype for me & I probably would not have finished it except for the fact that it was a reasonably quick read. It was missing that charm & wit I think is necessary in lighter romance novels. ⭐️⭐️ Has anyone else read this one? What did you think? 🤔
 • 1 2 3 minutes ago
 • This is a serious case of #bookstagrammademedoit 😁 Found this at Shakespeare & Co in Vienna in the autumn and jumped at the opportunity to bring it home with me because I’d read about it absolutely everywhere! 😊 It’s obviously taken me a while to get to it, but now that I’ve finally read it, I have to say I too liked it a lot. It’s nothing if not contemporary in the exact sense of the word. It takes up a query that has been all over the news recently, both here in Sweden and in the UK, where the story takes place; namely that of whether former IS fighters (and/or their spouses and children as the real life scenarios are a lot about) should be allowed to return to their countries of origin and what should happen to them if they do. Very thought provoking and an issue I think will be one of the ones to define the way future generations will view our societies.
 • This is a serious case of #bookstagrammademedoit 😁 Found this at Shakespeare & Co in Vienna in the autumn and jumped at the opportunity to bring it home with me because I’d read about it absolutely everywhere! 😊 It’s obviously taken me a while to get to it, but now that I’ve finally read it, I have to say I too liked it a lot. It’s nothing if not contemporary in the exact sense of the word. It takes up a query that has been all over the news recently, both here in Sweden and in the UK, where the story takes place; namely that of whether former IS fighters (and/or their spouses and children as the real life scenarios are a lot about) should be allowed to return to their countries of origin and what should happen to them if they do. Very thought provoking and an issue I think will be one of the ones to define the way future generations will view our societies.
 • 3 3 3 minutes ago
 • Newly finished! The Second Life of Ava Rivers is the story of how Vera Rivers copes with the disappearance of her sister and the return. The story focuses on how to deal with grief and other emotions you may not feel comfortable with. I liked how the book was told in Vera’s point of view and described Vera’s feelings of loneliness due to her parents focus on Ava’s disappearance all these years, continuously referring to herself as the “ghost girl.” Both Ava and Vera struck me with their patience, strength, and positive outlook in the face of tragic events. It’s a story that challenged me to change my outlook on life, and I’m sure it could do the same for you too. #faithgardner #thesecondlifeofavarivers #bookstagram #finishedreading #explorepage
 • Newly finished! The Second Life of Ava Rivers is the story of how Vera Rivers copes with the disappearance of her sister and the return. The story focuses on how to deal with grief and other emotions you may not feel comfortable with. I liked how the book was told in Vera’s point of view and described Vera’s feelings of loneliness due to her parents focus on Ava’s disappearance all these years, continuously referring to herself as the “ghost girl.” Both Ava and Vera struck me with their patience, strength, and positive outlook in the face of tragic events. It’s a story that challenged me to change my outlook on life, and I’m sure it could do the same for you too. #faithgardner #thesecondlifeofavarivers #bookstagram #finishedreading #explorepage
 • 0 0 4 minutes ago
 • Foto de: @dessa_gutierrez 
5/5❤
A Travessia conta a história de Anthony Spencer, um homem rico, bem-sucedido e influente. Aquele típico estereótipo de pessoa “completa”, porém, totalmente infeliz.
Apesar de toda a sua fortuna, Tony, se vê sozinho. Incapaz de sentir algo por alguém ao seu redor além de mágoa e rancor, inclusive, por sua ex esposa, com quem foi casado duas vezes, sua filha e por seu irmão.
Após um derrame cerebral Tony entra em coma, e como em uma viagem se encontra com Jesus e o Espírito Santo implorando por uma segunda oportunidade.
O empresário egocêntrico recebe o dom de curar uma única pessoa, mas para isso, ele precisa enfrentar seus fantasmas, medos e conflitos internos.
Além disso, “entrará” na mente de algumas pessoas e passará a enxergar a vida de outra forma, a partir dos olhares, dessas pessoas. Ele conhecerá Cabby, um garoto de 16 anos com síndrome de Down, sua irmã Lindsay, internada no hospital e diagnosticada com leucemia, sua mãe Molly, e a amiga Maggie.
A Travessia é uma lição sobre esperança, amor, novas oportunidades, arrependimento, é sobre se permitir dar uma nova chance.

Só porque você não consegue ver algo, não significa que não esteja ali.

Finalmente, Tony reconhece o que precisa ser feito, mas se vê diante de um dilema: curar outra pessoa ou curar ele mesmo?
William P. Young, o mesmo autor de A Cabana, nos faz refletir sobre questões fundamentais através de diálogos e situações em que Tony Spencer vivencia o tempo todo. Ah, o mais importante de tudo é ler o livro desapegado de qualquer crença religiosa, deixe-se levar apenas pela imaginação.
Resenha de: www.becoliterario.com
@editoraarqueiro
O livro é incrível, chorei confesso...
#livros #o #leitura #literatura #ler #books #book #livro #bookstagram #instalivros #amor #frases #amoler #poesia #leitores #a #amolivros #instabook #es #livrosemaislivros #brasil #livroseleitura #escritor #igliterario #motiva #vida #livraria #love #poemas #bhfyp
 • Foto de: @dessa_gutierrez
  5/5❤
  A Travessia conta a história de Anthony Spencer, um homem rico, bem-sucedido e influente. Aquele típico estereótipo de pessoa “completa”, porém, totalmente infeliz.
  Apesar de toda a sua fortuna, Tony, se vê sozinho. Incapaz de sentir algo por alguém ao seu redor além de mágoa e rancor, inclusive, por sua ex esposa, com quem foi casado duas vezes, sua filha e por seu irmão.
  Após um derrame cerebral Tony entra em coma, e como em uma viagem se encontra com Jesus e o Espírito Santo implorando por uma segunda oportunidade.
  O empresário egocêntrico recebe o dom de curar uma única pessoa, mas para isso, ele precisa enfrentar seus fantasmas, medos e conflitos internos.
  Além disso, “entrará” na mente de algumas pessoas e passará a enxergar a vida de outra forma, a partir dos olhares, dessas pessoas. Ele conhecerá Cabby, um garoto de 16 anos com síndrome de Down, sua irmã Lindsay, internada no hospital e diagnosticada com leucemia, sua mãe Molly, e a amiga Maggie.
  A Travessia é uma lição sobre esperança, amor, novas oportunidades, arrependimento, é sobre se permitir dar uma nova chance.

  Só porque você não consegue ver algo, não significa que não esteja ali.

  Finalmente, Tony reconhece o que precisa ser feito, mas se vê diante de um dilema: curar outra pessoa ou curar ele mesmo?
  William P. Young, o mesmo autor de A Cabana, nos faz refletir sobre questões fundamentais através de diálogos e situações em que Tony Spencer vivencia o tempo todo. Ah, o mais importante de tudo é ler o livro desapegado de qualquer crença religiosa, deixe-se levar apenas pela imaginação.
  Resenha de: www.becoliterario.com
  @editoraarqueiro
  O livro é incrível, chorei confesso...
  #livros #o #leitura #literatura #ler #books #book #livro #bookstagram #instalivros #amor #frases #amoler #poesia #leitores #a #amolivros #instabook #es #livrosemaislivros #brasil #livroseleitura #escritor #igliterario #motiva #vida #livraria #love #poemas #bhfyp
 • 1 0 5 minutes ago
 • This was a very quick read that didn’t take long to finish. I’m sure as many of you know that this is a pretty big movie right now. I actually saw the movie first and then picked up the book. It is about two teenagers with CF who fall in love. While it was a cute story this book wasn’t my favourite. It was sad in a lot of ways and the writing was a little flat. I did find Stella and Will to be very interesting characters and thought the author did a good job of mixing the disease and personal aspects of the story.
 • This was a very quick read that didn’t take long to finish. I’m sure as many of you know that this is a pretty big movie right now. I actually saw the movie first and then picked up the book. It is about two teenagers with CF who fall in love. While it was a cute story this book wasn’t my favourite. It was sad in a lot of ways and the writing was a little flat. I did find Stella and Will to be very interesting characters and thought the author did a good job of mixing the disease and personal aspects of the story.
 • 0 1 8 minutes ago
 • Did I need a new book when I already have a huge to be read book stack at home ? May be , may be not . But the harm is done ✅ 🤷🏻‍♀️
 • Did I need a new book when I already have a huge to be read book stack at home ? May be , may be not . But the harm is done ✅ 🤷🏻‍♀️
 • 9 1 8 hours ago
 • "Which is about the cruelest thing you can do to someone you love, give them just enough good to make them stick through a hell of a lot of bad", The Seven Husbands of Evelyn Hugo
.
Hallo ihr Lieben 💙 Ich habe eben The Seven Husbands of Evelyn Hugo beendet und weiß jetzt gar nicht so recht, was ich machen soll.. Lachen? Weinen? Sauer sein? Es war wirklich gut 😍 Vor kurzem habe ich ja erzählt, dass ich nur wenige lgbt+ Bücher gelesen habe, in denen es um weibliche Charaktere geht. Ihr könnt sie alle auf diesem Bild sehen 😂 Jap. Mehr sind es nicht.. Bis auf Ramona Blue und We are okay mochte ich alle wirklich gerne und kann sie jedem wärmstens empfehlen 😊👭
🌈 Bei welchem Buch sind euch die Tränen gekommen?
.
Hello lovelies 💙 I just finished reading Evelyn Hugo and I didn't know wether to laugh or cry. It was just so good 😍 I already told you that I haven't read a lot of lgbt+ books with f/f relationships. You can see them all in this photo 😂 I wasn't the biggest fan of Ramona Blue and We are okay but other than that I can highly recommend every other book on the picture 😊👭
🌈 Which book made you cry?
.
#bookstagram #instabook #readerofinstagram #bibliophile #bookblogger #booklove #bookish #bookaddicted #bookworm #bookphotography #yalit #ireadya #yacontemporary #idratherbereading #lgbtreads #lgbtbooks #mentalhealthbooks #bookstack #bücherliebe #bücherwurm #germanbookstagram #germanbookblogger
 • "Which is about the cruelest thing you can do to someone you love, give them just enough good to make them stick through a hell of a lot of bad", The Seven Husbands of Evelyn Hugo
  .
  Hallo ihr Lieben 💙 Ich habe eben The Seven Husbands of Evelyn Hugo beendet und weiß jetzt gar nicht so recht, was ich machen soll.. Lachen? Weinen? Sauer sein? Es war wirklich gut 😍 Vor kurzem habe ich ja erzählt, dass ich nur wenige lgbt+ Bücher gelesen habe, in denen es um weibliche Charaktere geht. Ihr könnt sie alle auf diesem Bild sehen 😂 Jap. Mehr sind es nicht.. Bis auf Ramona Blue und We are okay mochte ich alle wirklich gerne und kann sie jedem wärmstens empfehlen 😊👭
  🌈 Bei welchem Buch sind euch die Tränen gekommen?
  .
  Hello lovelies 💙 I just finished reading Evelyn Hugo and I didn't know wether to laugh or cry. It was just so good 😍 I already told you that I haven't read a lot of lgbt+ books with f/f relationships. You can see them all in this photo 😂 I wasn't the biggest fan of Ramona Blue and We are okay but other than that I can highly recommend every other book on the picture 😊👭
  🌈 Which book made you cry?
  .
  #bookstagram #instabook #readerofinstagram #bibliophile #bookblogger #booklove #bookish #bookaddicted #bookworm #bookphotography #yalit #ireadya #yacontemporary #idratherbereading #lgbtreads #lgbtbooks #mentalhealthbooks #bookstack #bücherliebe #bücherwurm #germanbookstagram #germanbookblogger
 • 96 4 11 hours ago
 • My most interesting book I picked up LFL visiting this weekend
 • My most interesting book I picked up LFL visiting this weekend
 • 3 1 22 April, 2019
 • #🎄#💖
 • #🎄#💖
 • 94 3 31 December, 2018