#dhammatan Instagram Photos & Videos

dhammatan - 24.8k posts

Top Posts

 • อย่าไป “บ้ากับชีวิต” ให้มาก
เพราะมันเป็น “สิ่งสมมุติ”
เพราะชีวิตมันไม่มีจริง มันเป็นเพียง..
“การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ”
จงทำหน้าที่ให้ดี โดยไม่มีความทุกข์
ให้สงบ เย็น และ เป็นประโยชน์
เพราะทุกสิ่งทุกอย่าง เราต้อง...
คืนให้ “กลับสู่ธรรมชาติ” ดังเดิม
แม้แต่ร่างกายที่เราเฝ้าดูแลก็ตาม”

พุทธทาสภิกขุ
-------------------- "ยกเว้นพระโลกนาถเจ้าเสีย สัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่มีอยู่ สัตว์นั้นว่าโดยปัญญาย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แห่งพระสารีบุตรพระอัครสาวกที่หนึ่งได้ 
มีปัญญามากถึงอย่างนี้ ยังถึงซึ่งอำนาจแห่งความตาย 
จะป่วยกล่าวไปไยในคนทั้งหลายเช่นเราเล่า.

แม้พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงปกครองแผ่นดินทั้งสิ้น ทรงสละพระราชทรัพย์ตั้งร้อยโกฏิ ทรงเป็นผู้มีความสุขในบั้นปลาย ถึงความเป็นใหญ่แห่งวัตถุเพียงผลมะขามป้อมครึ่งผลด้วยทั้งเรือนร่างนั้นแล แม้เมื่อท้าวเธอทรงสิ้นบุญแล้ว พระองค์ก็ทรงบ่ายพระพักตร์ต่อมรณะ ก็ต้องมาถึงซึ่งความโศกเศร้า
จะป่วยกล่าวไปไยในคนทั้งหลายเช่นเราเล่า.

ท่านผู้มียศใหญ่ทั้งหลาย เป็นท้าวพญาผู้ประเสริฐ เช่น ท้าวมหาสมมติ(มหากษัตริย์) เป็นต้น แม้ท่านเหล่านั้นยังถึงซึ่งอำนาจแห่งความตาย 
จะป่วยกล่าวไปไยในคนทั้งหลายเช่นเราเล่า"

คัมภีร์วิสุทธิมรรค
------------------------ ทรัพย์สักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้

คิดให้เห็นชัดในขณะนั้นว่า เมื่อตายแล้วตนจะมีสภาพอย่างไร ร่างที่เคยเคลื่อนไหวได้ก็จะหยุดนิ่ง อย่าว่าแต่จะลุกขึ้นไปเก็บรวบรวมเงินทองข้าวของที่อุตส่าห์สะสมไว้เพื่อนำไปด้วยเลย จะเขยิบให้พ้นแดดพ้นมดสักนิ้วสักคืบก็ทำไม่ได้...
สามี ภริยา มารดา บิดา บุตรธิดา ญาติสนิท มิตรสหาย ทั้งหลาย ที่เคยรักห่วงใยกันนักหนา ก็ไม่มีใครมาอยู่ด้วยเลยแม้สักคน อย่าว่าแต่จะเข้าไปนั่งไปนอนในโลงศพด้วยเลย แม้แต่จะนั่งเฝ้าอยู่ข้างโลงทั้งวันทั้งคืนก็ยังไม่มีใครยอม...
เมื่อความตายมาถึง ไม่มีผู้ใดจะสามารถถนอมรักษาหวงแหนทะนุบำรุงร่างกายของตนไว้ได้ แม้สมบัติพัสถานที่แสวงหาไว้ระหว่างมีชีวิตจนเต็มสติปัญญาความสามารถ ด้วยเล่ห์ด้วยกลก็ตาม เพื่อใช้ทะนุถนอมรักษาเชิดชูบำรุงร่างของตน ก็ติดกับร่างไปไม่ได้เลย เป็นจริงดังพุทธศาสนสุภาษิตว่า..."ทรัพย์สักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้" สมเด็จพระญาณสังวร

#ธรรมะ #dhamma
#ธรรมทาน #dhammatan
#ธรรมะสอนใจ
#ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
 • อย่าไป “บ้ากับชีวิต” ให้มาก
  เพราะมันเป็น “สิ่งสมมุติ”
  เพราะชีวิตมันไม่มีจริง มันเป็นเพียง..
  “การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ”
  จงทำหน้าที่ให้ดี โดยไม่มีความทุกข์
  ให้สงบ เย็น และ เป็นประโยชน์
  เพราะทุกสิ่งทุกอย่าง เราต้อง...
  คืนให้ “กลับสู่ธรรมชาติ” ดังเดิม
  แม้แต่ร่างกายที่เราเฝ้าดูแลก็ตาม”

  พุทธทาสภิกขุ
  -------------------- "ยกเว้นพระโลกนาถเจ้าเสีย สัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่มีอยู่ สัตว์นั้นว่าโดยปัญญาย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แห่งพระสารีบุตรพระอัครสาวกที่หนึ่งได้
  มีปัญญามากถึงอย่างนี้ ยังถึงซึ่งอำนาจแห่งความตาย
  จะป่วยกล่าวไปไยในคนทั้งหลายเช่นเราเล่า.

  แม้พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงปกครองแผ่นดินทั้งสิ้น ทรงสละพระราชทรัพย์ตั้งร้อยโกฏิ ทรงเป็นผู้มีความสุขในบั้นปลาย ถึงความเป็นใหญ่แห่งวัตถุเพียงผลมะขามป้อมครึ่งผลด้วยทั้งเรือนร่างนั้นแล แม้เมื่อท้าวเธอทรงสิ้นบุญแล้ว พระองค์ก็ทรงบ่ายพระพักตร์ต่อมรณะ ก็ต้องมาถึงซึ่งความโศกเศร้า
  จะป่วยกล่าวไปไยในคนทั้งหลายเช่นเราเล่า.

  ท่านผู้มียศใหญ่ทั้งหลาย เป็นท้าวพญาผู้ประเสริฐ เช่น ท้าวมหาสมมติ(มหากษัตริย์) เป็นต้น แม้ท่านเหล่านั้นยังถึงซึ่งอำนาจแห่งความตาย
  จะป่วยกล่าวไปไยในคนทั้งหลายเช่นเราเล่า"

  คัมภีร์วิสุทธิมรรค
  ------------------------ ทรัพย์สักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้

  คิดให้เห็นชัดในขณะนั้นว่า เมื่อตายแล้วตนจะมีสภาพอย่างไร ร่างที่เคยเคลื่อนไหวได้ก็จะหยุดนิ่ง อย่าว่าแต่จะลุกขึ้นไปเก็บรวบรวมเงินทองข้าวของที่อุตส่าห์สะสมไว้เพื่อนำไปด้วยเลย จะเขยิบให้พ้นแดดพ้นมดสักนิ้วสักคืบก็ทำไม่ได้...
  สามี ภริยา มารดา บิดา บุตรธิดา ญาติสนิท มิตรสหาย ทั้งหลาย ที่เคยรักห่วงใยกันนักหนา ก็ไม่มีใครมาอยู่ด้วยเลยแม้สักคน อย่าว่าแต่จะเข้าไปนั่งไปนอนในโลงศพด้วยเลย แม้แต่จะนั่งเฝ้าอยู่ข้างโลงทั้งวันทั้งคืนก็ยังไม่มีใครยอม...
  เมื่อความตายมาถึง ไม่มีผู้ใดจะสามารถถนอมรักษาหวงแหนทะนุบำรุงร่างกายของตนไว้ได้ แม้สมบัติพัสถานที่แสวงหาไว้ระหว่างมีชีวิตจนเต็มสติปัญญาความสามารถ ด้วยเล่ห์ด้วยกลก็ตาม เพื่อใช้ทะนุถนอมรักษาเชิดชูบำรุงร่างของตน ก็ติดกับร่างไปไม่ได้เลย เป็นจริงดังพุทธศาสนสุภาษิตว่า..."ทรัพย์สักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้" สมเด็จพระญาณสังวร

  #ธรรมะ #dhamma
  #ธรรมทาน #dhammatan
  #ธรรมะสอนใจ
  #ขออน ุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
 • 751 6 9 March, 2019

Latest Instagram Posts

 • ...ข้อสำคัญเวลาที่เราที่ฟังธรรมะนั้น "ขอให้เรามีสติอยู่กับตัวเรา"

คือ..เราไม่ต้องส่งใจเราไปหาผู้แสดง 
ไม่ต้องไปกังวลว่า ผู้พูดเขาจะพูดอะไร
แล้วเราจะจำได้หรือเปล่า

ขอให้เราตั้งใจฟัง ให้ใจเราอยู่กับเสียง 
ที่มาสัมผัสกับหู แล้วเราก็ฟังไป 
เราก็พิจารณาตามที่ท่านพูด ท่านแสดงไป 
ถึงเหตุถึงผลที่ท่านแสดงไว้ 
อันไหนที่เราเข้าใจ เราก็จะจำได้ไปเอง 
อันไหนที่เราจำไม่ได้ เราไม่เข้าใจ 
เราก็จะจำไม่ได้ ก็ไม่เป็นไร

แต่ถ้าได้ฟังซ้ำๆ บ่อยๆเข้า 
ก็จะเกิดความเข้าใจ 
จะสามารถขจัดความสงสัยไปได้ 
คัดลอก (กำลังใจ1)
กัณฑ์ที่ 2 พรรษา 2540
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
วัดญาณสังวรารามฯ ชลบุรี

Cr. ทางโลกมิให้เสื่อม ทางธรรมไม่มัวหมอง

#ฟังธรรม 
#ธรรมะ #ธรรมะสอนใจ 
#ธรรมทาน #dhammatan
#ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
 • ...ข้อสำคัญเวลาที่เราที่ฟังธรรมะนั้น "ขอให้เรามีสติอยู่กับตัวเรา"

  คือ..เราไม่ต้องส่งใจเราไปหาผู้แสดง
  ไม่ต้องไปกังวลว่า ผู้พูดเขาจะพูดอะไร
  แล้วเราจะจำได้หรือเปล่า

  ขอให้เราตั้งใจฟัง ให้ใจเราอยู่กับเสียง
  ที่มาสัมผัสกับหู แล้วเราก็ฟังไป
  เราก็พิจารณาตามที่ท่านพูด ท่านแสดงไป
  ถึงเหตุถึงผลที่ท่านแสดงไว้
  อันไหนที่เราเข้าใจ เราก็จะจำได้ไปเอง
  อันไหนที่เราจำไม่ได้ เราไม่เข้าใจ
  เราก็จะจำไม่ได้ ก็ไม่เป็นไร

  แต่ถ้าได้ฟังซ้ำๆ บ่อยๆเข้า
  ก็จะเกิดความเข้าใจ
  จะสามารถขจัดความสงสัยไปได้
  คัดลอก (กำลังใจ1)
  กัณฑ์ที่ 2 พรรษา 2540
  พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
  วัดญาณสังวรารามฯ ชลบุรี

  Cr. ทางโลกมิให้เสื่อม ทางธรรมไม่มัวหมอง

  #ฟ ังธรรม
  #ธรรมะ #ธรรมะสอนใจ
  #ธรรมทาน #dhammatan
  #ขออน ุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
 • 9 0 2 hours ago
 • อานิสงส์วิหารทาน

ผู้ถาม : "หลวงพ่อคะแล้วอย่างทำบุญแค่เพียงเล็กน้อย เช่นการสร้างโบสถ์นี่นะคะคือไม่ได้ทำทั้งหลังค่ะ ทำเฉพาะประตูไม้ เขามาเรี่ยไรก็ร่วมทำบุญไปกับเขาค่ะ อย่างนี้บุญคงน้อยกว่าการทำบุญทั้งหลังใช่ไหมคะ?" หลวงพ่อ : "ถ้าเราทำบุญสร้างโบสถ์ สร้างวิหาร สร้างกุฏิ สร้างศาลา ทั้งหมดนี่เราไม่ได้ทำเต็มหลัง คือราคาไม่เต็มหลัง แต่ว่าไม่ใช่เราได้นิดเดียวนะ เราก็ได้เต็มหลัง วิมานจะปรากฏเลย ถ้าเราได้มโนมยิทธิจะสามารถไปเที่ยวดูได้" ผู้ถาม : "รู้สึกว่าสมบัติที่เราทำไปมันน้อย ก็คิดว่าบุญคงได้น้อยค่ะ"

หลวงพ่อ : "สมบัติมันเล็กน้อยก็จริง แต่ว่าอานิสงส์มันไม่เล็กน้อย ก็แบบซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวถูกรางวัลที่หนึ่งน่ะ อย่างทำบุญสร้างโบสถ์ สร้างศาลา สร้างอาคาร สร้างส้วม เขาเรียกว่า วิหารทาน อันนี้จัดเป็นบุญสูงสุด

ตัวอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็น มฆมาณพ ท่านกับเพื่อนอีก ๓๒ คน ช่วยกันทำศาลาหลังหนึ่งไว้เป็นที่พักของคนเดินทาง มีช้างสำหรับลากไม้หนึ่งเชือก มีนายช่างหนึ่งคน

เวลาตายไปแล้ว ท่านมฆมาณพก็ไปเป็นพระอินทร์ เพื่อนอีก ๓๒ คนก็ไปเทวดา มีวิมานคนละหลัง นายช่างไปเป็นวิษณุกรรมเทพบุตร ช้างที่ลากไม้เป็นเอราวัณเทพบุตร มีวิมานคนละหลัง นี่เป็นเรื่องอานิสงส์นะ"

ผู้ถาม : "หลวงพ่อครับ กุศลชนิดใดที่มีอานิสงส์มากกว่าวิหารทานบ้างครับ?" หลวงพ่อ : "สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง ให้ธรรมทานซิคุณ หนังสือเรียนของเด็ก หนังสือเรียนของผู้ใหญ่ หนังสือเรียนของพระ หนังสือธรรมะต่าง ๆ

ดูตัวอย่าง พระสารีบุตร ให้ปัญญากับประชาชนทั้งหลาย เพราะอานิสงส์ได้เคยสร้างพระธรรมซึ่งเป็นถ้อยคำที่มีประโยชน์ถวายพระพุทธเจ้า เกิดมาชาติหลังสุดเป็นพระที่มีปัญญามาก

อย่างเงินที่เขาถวายฉันไว้นี่ พอกลับไปถึงวัดก็เรียบร้อย เลี้ยงอาหารพระบ้าง ค่ากระแสไฟฟ้าบ้าง ค่าก่อสร้างบ้าง โดยเฉพาะเทปคาสเซทที่ขายม้วนละ ๒๕ บาท ถ้าเอาทุนจริง ๆ แล้วมันไม่พอ รวมความว่า ที่ท่านตั้งใจนี่มีผล ๔ อย่าง
๑.สร้างพระพุทธรูป 
๒.วิหารทาน
๓.สังฆทาน 
๔.ธรรมทาน

ทั้งหมดนี้ใช้ทุนไม่ต้องมากก็ได้ เอาสัก ๕๐ สตางค์ เป็นอันว่าการทำบุญเอาแค่พอควรนะ แต่ให้มันเป็นบุญใหญ่ เขามุ่งแบบนั้นนะ คือเราเอาไปผสมกับเขาก็แล้วกัน ไม่ต้องสร้างทั้งหลัง"

โอวาทธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
วัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี

Cr. แผ่นดินไทย แผ่นดินธรรม

#ทาน
#วิหารทาน
#ธรรมทาน 
#ธรรมะสอนใจ 
#dhammatan
#ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
 • อานิสงส์วิหารทาน

  ผู้ถาม : "หลวงพ่อคะแล้วอย่างทำบุญแค่เพียงเล็กน้อย เช่นการสร้างโบสถ์นี่นะคะคือไม่ได้ทำทั้งหลังค่ะ ทำเฉพาะประตูไม้ เขามาเรี่ยไรก็ร่วมทำบุญไปกับเขาค่ะ อย่างนี้บุญคงน้อยกว่าการทำบุญทั้งหลังใช่ไหมคะ?" หลวงพ่อ : "ถ้าเราทำบุญสร้างโบสถ์ สร้างวิหาร สร้างกุฏิ สร้างศาลา ทั้งหมดนี่เราไม่ได้ทำเต็มหลัง คือราคาไม่เต็มหลัง แต่ว่าไม่ใช่เราได้นิดเดียวนะ เราก็ได้เต็มหลัง วิมานจะปรากฏเลย ถ้าเราได้มโนมยิทธิจะสามารถไปเที่ยวดูได้" ผู้ถาม : "รู้สึกว่าสมบัติที่เราทำไปมันน้อย ก็คิดว่าบุญคงได้น้อยค่ะ"

  หลวงพ่อ : "สมบัติมันเล็กน้อยก็จริง แต่ว่าอานิสงส์มันไม่เล็กน้อย ก็แบบซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวถูกรางวัลที่หนึ่งน่ะ อย่างทำบุญสร้างโบสถ์ สร้างศาลา สร้างอาคาร สร้างส้วม เขาเรียกว่า วิหารทาน อันนี้จัดเป็นบุญสูงสุด

  ตัวอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็น มฆมาณพ ท่านกับเพื่อนอีก ๓๒ คน ช่วยกันทำศาลาหลังหนึ่งไว้เป็นที่พักของคนเดินทาง มีช้างสำหรับลากไม้หนึ่งเชือก มีนายช่างหนึ่งคน

  เวลาตายไปแล้ว ท่านมฆมาณพก็ไปเป็นพระอินทร์ เพื่อนอีก ๓๒ คนก็ไปเทวดา มีวิมานคนละหลัง นายช่างไปเป็นวิษณุกรรมเทพบุตร ช้างที่ลากไม้เป็นเอราวัณเทพบุตร มีวิมานคนละหลัง นี่เป็นเรื่องอานิสงส์นะ"

  ผู้ถาม : "หลวงพ่อครับ กุศลชนิดใดที่มีอานิสงส์มากกว่าวิหารทานบ้างครับ?" หลวงพ่อ : "สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง ให้ธรรมทานซิคุณ หนังสือเรียนของเด็ก หนังสือเรียนของผู้ใหญ่ หนังสือเรียนของพระ หนังสือธรรมะต่าง ๆ

  ดูตัวอย่าง พระสารีบุตร ให้ปัญญากับประชาชนทั้งหลาย เพราะอานิสงส์ได้เคยสร้างพระธรรมซึ่งเป็นถ้อยคำที่มีประโยชน์ถวายพระพุทธเจ้า เกิดมาชาติหลังสุดเป็นพระที่มีปัญญามาก

  อย่างเงินที่เขาถวายฉันไว้นี่ พอกลับไปถึงวัดก็เรียบร้อย เลี้ยงอาหารพระบ้าง ค่ากระแสไฟฟ้าบ้าง ค่าก่อสร้างบ้าง โดยเฉพาะเทปคาสเซทที่ขายม้วนละ ๒๕ บาท ถ้าเอาทุนจริง ๆ แล้วมันไม่พอ รวมความว่า ที่ท่านตั้งใจนี่มีผล ๔ อย่าง
  ๑.สร้างพระพุทธรูป
  ๒.วิหารทาน
  ๓.สังฆทาน
  ๔.ธรรมทาน

  ทั้งหมดนี้ใช้ทุนไม่ต้องมากก็ได้ เอาสัก ๕๐ สตางค์ เป็นอันว่าการทำบุญเอาแค่พอควรนะ แต่ให้มันเป็นบุญใหญ่ เขามุ่งแบบนั้นนะ คือเราเอาไปผสมกับเขาก็แล้วกัน ไม่ต้องสร้างทั้งหลัง"

  โอวาทธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  วัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี

  Cr. แผ่นดินไทย แผ่นดินธรรม

  #ทาน
  #ว ิหารทาน
  #ธรรมทาน
  #ธรรมะสอนใจ
  #dhammatan
  #ขออน ุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
 • 41 0 2 hours ago
 • ...สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่า 
เป็นสวากขาโต ภควตา ธัมโม 
เป็นธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้ว 
ถูกต้องแม่นยำตามความเป็นจริงทุกประการ 
ไม่มีความหลอกลวงซ่อนเร้น 
อยู่ในพระธรรมคำสอนเลย แม้แต่น้อยนิด 
เป็นสิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่ เช่นทรงสั่งสอนไว้ว่า นรกมีจริง สวรรค์มีจริง 
ตายแล้วต้องไปเกิดอีกถ้ายังไม่สิ้นกิเลส 
เวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ 
เป็นเรื่องจริงทั้งสิ้น

ถ้าทำบุญทำทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรม 
ก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทพ ชั้นพรหม 
ชั้นอริยบุคคล จนถึงพระนิพพานตามลำดับ 
ถ้าทำบาปทำกรรม ก็จะต้องไปใช้หนี้ ตกนรกหมกไหม้ ไปเกิดในอบายทั้ง ๔ 
ที่อยู่ของเดรัจฉาน เปรต อสุรกาย
และสัตว์นรกทั้งหลาย

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความจริง 
ที่ไม่มีใครสามารถมาหักล้างได้ 
เพราะเป็นกฎของธรรมชาติ 
เป็นกฎที่ไม่ขึ้นกับกาลเวลาและสถานที่ เรียกว่าอกาลิโก เป็นคำสอนที่จริงอยู่ตลอดเวลา 
เคยจริงในอดีตอย่างไร ก็ยังจริงอยู่ในปัจจุบัน 
และจะจริงต่อไปในอนาคต (กำลังใจ ๑๗)กัณฑ์ที่ ๒๑๕ 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ 
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
วัดญาณสังวรารามฯ ชลบุรี

Cr. ทางโลกมิให้เสื่อม ทางธรรมไม่มัวหมอง

#ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ 
#ธรรมะ #dhamma
#ธรรมทาน #dhammatan
#ธรรมะสอนใจ
 • ...สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่า
  เป็นสวากขาโต ภควตา ธัมโม
  เป็นธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้ว
  ถูกต้องแม่นยำตามความเป็นจริงทุกประการ
  ไม่มีความหลอกลวงซ่อนเร้น
  อยู่ในพระธรรมคำสอนเลย แม้แต่น้อยนิด
  เป็นสิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่ เช่นทรงสั่งสอนไว้ว่า นรกมีจริง สวรรค์มีจริง
  ตายแล้วต้องไปเกิดอีกถ้ายังไม่สิ้นกิเลส
  เวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่
  เป็นเรื่องจริงทั้งสิ้น

  ถ้าทำบุญทำทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรม
  ก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทพ ชั้นพรหม
  ชั้นอริยบุคคล จนถึงพระนิพพานตามลำดับ
  ถ้าทำบาปทำกรรม ก็จะต้องไปใช้หนี้ ตกนรกหมกไหม้ ไปเกิดในอบายทั้ง ๔
  ที่อยู่ของเดรัจฉาน เปรต อสุรกาย
  และสัตว์นรกทั้งหลาย

  สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความจริง
  ที่ไม่มีใครสามารถมาหักล้างได้
  เพราะเป็นกฎของธรรมชาติ
  เป็นกฎที่ไม่ขึ้นกับกาลเวลาและสถานที่ เรียกว่าอกาลิโก เป็นคำสอนที่จริงอยู่ตลอดเวลา
  เคยจริงในอดีตอย่างไร ก็ยังจริงอยู่ในปัจจุบัน
  และจะจริงต่อไปในอนาคต (กำลังใจ ๑๗)กัณฑ์ที่ ๒๑๕
  วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๘
  พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
  วัดญาณสังวรารามฯ ชลบุรี

  Cr. ทางโลกมิให้เสื่อม ทางธรรมไม่มัวหมอง

  #ขออน ุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
  #ธรรมะ #dhamma
  #ธรรมทาน #dhammatan
  #ธรรมะสอนใจ
 • 14 0 2 hours ago
 • อย่ากลัว
 • อย่ากลัว
 • 29 1 3 hours ago
 • ชีวิตมนุษย์ มีขึ้นและมีลง
อะไรมีขึ้นก็ต้องมีลง เป็นกฎธรรมชาติ
ที่อยู่เหนือความควบคุมของมนุษย์
อำนาจ เกียรติยศ ชื่อเสียง
ก็ไม่พ้นกฎธรรมชาตินี้
.
.
ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนค่ะ 🙏🏻😊
.
#ธรรมะ #ธรรมทาน #dhamma #dhammatan #คำคม #คำสอน #ธรรมะกับเชียงใหม่นิวส์
 • ชีวิตมนุษย์ มีขึ้นและมีลง
  อะไรมีขึ้นก็ต้องมีลง เป็นกฎธรรมชาติ
  ที่อยู่เหนือความควบคุมของมนุษย์
  อำนาจ เกียรติยศ ชื่อเสียง
  ก็ไม่พ้นกฎธรรมชาตินี้
  .
  .
  ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนค่ะ 🙏🏻😊
  .
  #ธรรมะ #ธรรมทาน #dhamma #dhammatan #คำคม #คำสอน #ธรรมะก ับเชียงใหม่นิวส์
 • 340 1 4 hours ago
 • ...
ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นไท ด้วยการ “ให้อภัย” เป็นของขวัญแก่ตัวเอง หากไม่ยอมให้อภัยแก่ตัวเอง เราจะเริ่มต้นใหม่ได้อย่างไร หากไม่ให้อภัยแก่คนอื่น ห่วงโซ่แห่งการจองเวร จะยุติลงได้อย่างไร "อภัยทาน" ใครให้ก่อน คนนั้นพบ “อิสรภาพ” ก่อน
. ~~~~~~~~~~~~~~~~~
ท่าน ว.วชิรเมธี
.
กราบนอบน้อมเมตตาธรรม พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยเศียรเกล้า

ขออนุญาตเผยแพร่เมตตาเนื้อหาธรรมะเป็นธรรมทาน เพจ twitter.com/vajiramedhi
ขอกราบขอบพระคุณ🙏
.
.
#ธรรมะ #ธรรม #ธรรมทาน #ท่านววชิรเมธี
#วันนี้วันพระ #อภัยทาน #ธรรมชาติ #ธรรมะสอนใจ #ธรรมะสวัสดี #คำคม #คติเตือนใจ #ตามรอยธรรม #เทศนาธรรม #พระพุทธศาสนา #กำลังใจ #สติ #ความเพียร #ปฏิบัติธรรม #เจริญสติ #ปล่อยวาง #ชีวิต #ข้อคิด #คติสอนใจ #dhamma #dhammatan #vajiramedhi #dhammalight
 • ...
  ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นไท ด้วยการ “ให้อภัย” เป็นของขวัญแก่ตัวเอง หากไม่ยอมให้อภัยแก่ตัวเอง เราจะเริ่มต้นใหม่ได้อย่างไร หากไม่ให้อภัยแก่คนอื่น ห่วงโซ่แห่งการจองเวร จะยุติลงได้อย่างไร "อภัยทาน" ใครให้ก่อน คนนั้นพบ “อิสรภาพ” ก่อน
  . ~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ท่าน ว.วชิรเมธี
  .
  กราบนอบน้อมเมตตาธรรม พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยเศียรเกล้า

  ขออนุญาตเผยแพร่เมตตาเนื้อหาธรรมะเป็นธรรมทาน เพจ twitter.com/vajiramedhi
  ขอกราบขอบพระคุณ🙏
  .
  .
  #ธรรมะ #ธรรม #ธรรมทาน #ท ่านววชิรเมธี
  #ว ันนี้วันพระ #อภ ัยทาน #ธรรมชาต#ธรรมะสอนใจ #ธรรมะสว ัสดี #คำคม #คต ิเตือนใจ #ตามรอยธรรม #เทศนาธรรม #พระพ ุทธศาสนา #กำล ังใจ #สต#ความเพ ียร #ปฏ ิบัติธรรม #เจร ิญสติ #ปล ่อยวาง #ช ีวิต #ข ้อคิด #คต ิสอนใจ #dhamma #dhammatan #vajiramedhi #dhammalight
 • 269 4 5 hours ago
 • สมาธิ ปราบกิเลสอย่างกลางมี กามฉันทะ พยาปาทะ ถีนะมิทธะ อุทัจจะกุกกุจจะ วิจกิจฉา เป็นต้น ส่วนปัญญาปราบกิเลสอย่างละเอียดมี อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เป็นต้น คนบางคนที่มีปัญญาฉลาดหลักแหลม สามารถที่จะอธิบายข้ออรรถข้อธรรมได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง แต่กิเลสเพียงหยาบ ๆ อันเป็นคู่ปรับแห่งศีลแค่นี้ก็ยังละกันไม่ค่อยจะออก

นี่คงจะเป็นเพราะขาดความสมบูรณ์แห่งศีล สมาธิ ปัญญา กระมัง จึงได้เป็นไปอย่างนั้น ศีลก็คงเป็นศีลอย่างเปลือก ๆ สมาธิก็คงเป็นสมาธิเปื้อนเปรอะ ปัญญาก็คงเป็นปัญญาอย่างเลอะเลือนเคลือบเอาเสมอเหมือนกับด้วยบานกระจกที่ทาด้วยปรอทฉะนั้น จึงไม่สามารถเป็นเหตุให้สำเร็จความมุ่งหวังของพุทธบริษัทได้

ตกอยู่ในลักษณะ มีดที่คมนอกฝัก คือ ฉลาดในเชิงพูดเชิงคิด แต่ดวงจิตไม่มีสมาธิ นี่เรียกว่า คมนอกฝัก ฟักไข่นอกรัง คือ แสวงหาความดีแต่ภายนอกไม่อบรมจิตของตนให้เป็นไปในทางสมาธิ ปักหลักกองทราย คือ เที่ยวยึดถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่ตนมาเป็นสรณะที่พึ่งย่อมให้โทษ

เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ที่พึ่งอันเป็นแก่นสาร ฉะนั้นจึงควรที่จะสร้างเหตุให้เป็นไปด้วยดี เพราะธรรมทั้งหลายย่อมไหลมาเทมาแต่เหตุ ดังนี้ อตฺตนา โจทยตฺตานํ ปฏิมํเส ตมตฺตนา

จงเตือนตน ฝึกฝนใจด้วยตนเอง จงเร่งคิดพิจารณา (อานาปา ฯ) ของตนด้วยตนเทอญ.

พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร

Cr. วัดป่า

#ศีล #สมาธิ #ปัญญา
#กิเลส #ธรรมะ #ธรรมทาน 
#ธรรมะสอนใจ #dhammatan
#ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
 • สมาธิ ปราบกิเลสอย่างกลางมี กามฉันทะ พยาปาทะ ถีนะมิทธะ อุทัจจะกุกกุจจะ วิจกิจฉา เป็นต้น ส่วนปัญญาปราบกิเลสอย่างละเอียดมี อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เป็นต้น คนบางคนที่มีปัญญาฉลาดหลักแหลม สามารถที่จะอธิบายข้ออรรถข้อธรรมได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง แต่กิเลสเพียงหยาบ ๆ อันเป็นคู่ปรับแห่งศีลแค่นี้ก็ยังละกันไม่ค่อยจะออก

  นี่คงจะเป็นเพราะขาดความสมบูรณ์แห่งศีล สมาธิ ปัญญา กระมัง จึงได้เป็นไปอย่างนั้น ศีลก็คงเป็นศีลอย่างเปลือก ๆ สมาธิก็คงเป็นสมาธิเปื้อนเปรอะ ปัญญาก็คงเป็นปัญญาอย่างเลอะเลือนเคลือบเอาเสมอเหมือนกับด้วยบานกระจกที่ทาด้วยปรอทฉะนั้น จึงไม่สามารถเป็นเหตุให้สำเร็จความมุ่งหวังของพุทธบริษัทได้

  ตกอยู่ในลักษณะ มีดที่คมนอกฝัก คือ ฉลาดในเชิงพูดเชิงคิด แต่ดวงจิตไม่มีสมาธิ นี่เรียกว่า คมนอกฝัก ฟักไข่นอกรัง คือ แสวงหาความดีแต่ภายนอกไม่อบรมจิตของตนให้เป็นไปในทางสมาธิ ปักหลักกองทราย คือ เที่ยวยึดถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่ตนมาเป็นสรณะที่พึ่งย่อมให้โทษ

  เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ที่พึ่งอันเป็นแก่นสาร ฉะนั้นจึงควรที่จะสร้างเหตุให้เป็นไปด้วยดี เพราะธรรมทั้งหลายย่อมไหลมาเทมาแต่เหตุ ดังนี้ อตฺตนา โจทยตฺตานํ ปฏิมํเส ตมตฺตนา

  จงเตือนตน ฝึกฝนใจด้วยตนเอง จงเร่งคิดพิจารณา (อานาปา ฯ) ของตนด้วยตนเทอญ.

  พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร

  Cr. วัดป่า

  #ศ ีล #สมาธ#ป ัญญา
  #ก ิเลส #ธรรมะ #ธรรมทาน
  #ธรรมะสอนใจ #dhammatan
  #ขออน ุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
 • 58 2 18 April, 2019
 • "การภาวนานี่ เราถือศีล ๕ ไว้ก่อน
แล้วก็หัดคิดให้ดี
ความคิดที่ดีก็จะทำให้คำพูดดี
ทำให้การกระทำดี เป็นพื้นฐาน

ต่อไปพอเราเป็นคนดีแล้ว
จิตใจเราสะดวกสบายที่จะภาวนาให้เกิดปัญญาพ้นทุกข์
ถ้าใจเราเป็นคนชั่ว ใจเรามืดใจเราบอด
ยากที่จะภาวนาให้เกิดปัญญา"

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช
วัดสวนสันติธรรม 
๖ เมษายน ๒๕๖๒

Cr. อ่านธรรมคำสอน

#ภาวนา 
#ศีล #ความดี 
#ธรรมะ #ธรรมะสอนใจ 
#ธรรมทาน #dhammatan
#ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
 • "การภาวนานี่ เราถือศีล ๕ ไว้ก่อน
  แล้วก็หัดคิดให้ดี
  ความคิดที่ดีก็จะทำให้คำพูดดี
  ทำให้การกระทำดี เป็นพื้นฐาน

  ต่อไปพอเราเป็นคนดีแล้ว
  จิตใจเราสะดวกสบายที่จะภาวนาให้เกิดปัญญาพ้นทุกข์
  ถ้าใจเราเป็นคนชั่ว ใจเรามืดใจเราบอด
  ยากที่จะภาวนาให้เกิดปัญญา"

  หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช
  วัดสวนสันติธรรม
  ๖ เมษายน ๒๕๖๒

  Cr. อ่านธรรมคำสอน

  #ภาวนา
  #ศ ีล #ความด
  #ธรรมะ #ธรรมะสอนใจ
  #ธรรมทาน #dhammatan
  #ขออน ุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
 • 307 0 18 April, 2019
 • ความคิดที่ประกอบด้วยสติและปัญญา คือ เหตุผล เท่านั้น ที่จะชำระล้างกิเลสเครื่องเศร้าหมองมิให้แปดเปื้อนใจได้ แต่การจะชำระล้างความสกปรกเศร้าหมองได้หมดจดเพียงไหนต้องสำคัญที่ระดับของความคิดด้วย ความคิดที่ประกอบด้วยระดับของปัญญาคือเหตุผลสูงเพียงไหน ก็จะชำระล้างกิเลสที่หยาบหรือละเอียดได้เพียงนั้น

เมื่อปรารถนาความหมดจดจากกิเลส ท่านจึงเพียรอบรมสติปัญญาเพื่อประกอบความคิด ให้พอสามารถชนะกิเลสได้ แม้ที่เป็นกิเลสละเอียดลึกล้ำเพียงไร • สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก •

Cr. ธรรมะ คำสอน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

#สติปัญญา 
#ความคิด #กิเลส 
#ธรรมะ #ธรรมะสอนใจ 
#ธรรมทาน #dhammatan
#ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
 • ความคิดที่ประกอบด้วยสติและปัญญา คือ เหตุผล เท่านั้น ที่จะชำระล้างกิเลสเครื่องเศร้าหมองมิให้แปดเปื้อนใจได้ แต่การจะชำระล้างความสกปรกเศร้าหมองได้หมดจดเพียงไหนต้องสำคัญที่ระดับของความคิดด้วย ความคิดที่ประกอบด้วยระดับของปัญญาคือเหตุผลสูงเพียงไหน ก็จะชำระล้างกิเลสที่หยาบหรือละเอียดได้เพียงนั้น

  เมื่อปรารถนาความหมดจดจากกิเลส ท่านจึงเพียรอบรมสติปัญญาเพื่อประกอบความคิด ให้พอสามารถชนะกิเลสได้ แม้ที่เป็นกิเลสละเอียดลึกล้ำเพียงไร • สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก •

  Cr. ธรรมะ คำสอน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

  #สต ิปัญญา
  #ความค ิด #ก ิเลส
  #ธรรมะ #ธรรมะสอนใจ
  #ธรรมทาน #dhammatan
  #ขออน ุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
 • 181 0 18 April, 2019
 • ...
ยิ่งแสวงหาความสุขมากเท่าไหร่ ความสุขมันยิ่งจะห่างเหินไปเรื่อยๆ อย่างที่เราสังเกตได้ อะไรก็ตามที่เราอยากได้ มากๆ อยากได้ไวๆ มันก็จะห่างไกลจากเงื้อมมือของเราไปทุกทีๆ พูดง่ายๆ คือยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้ แต่พอไม่อยากได้ก็กลับได้ขึ้นมา
.
คนที่อยากได้ความรักจากพ่อจากแม่หรือจากคู่รัก หลายคนก็พบว่า ยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้ เพราะพออยากได้ก็ไปพยายามเรียกร้อง ความรักจากเขา หนักเข้าก็กลายเป็นการคาดคั้น พอไปเรียกร้อง ความรักจากเขาได้มาแล้วไม่พอใจ ก็เรียกร้องมากขึ้น .
.
จนกระทั่ง ฝ่ายหนึ่งรู้สึกอึดอัด รู้สึกว่าถูกคุกคาม หรือถูกเรียกร้องมากไป เขาก็เลยถอยห่าง เราคงเห็นได้จากชีวิตของคนจำนวนมาก เราเองก็คงเคยประสบ ยิ่งเรียกร้องมากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่ได้ เพราะการเรียกร้องของเรามันไปคุกคาม หรือสร้างความอึดอัดให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง
.
พอเราไม่เรียกร้องเพราะพอใจในสิ่งที่มี ยิ่งกลับได้ พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างชัดเจน ท่านสละโลก สละทรัพย์ ชื่อเสียง อำนาจ บริษัท บริวาร เป็นผู้สละโลก พูดง่ายๆ ไม่เรียกร้องไม่ต้องการ .
.
แต่ปรากฏว่า โลกทั้งโลกก็กลับมาสยบอยู่แทบพระบาทของพระองค์ ยิ่งไม่ได้กลับได้ ยิ่งสละโลกแต่กลายเป็นผู้ชนะโลกเรียกว่ายิ่งกว่าจักรพรรดิ
.
จักรพรรดิเขาพยายามแผ่อำนาจ เข้าไปครอบครองขยายอาณาเขตให้กว้างไกลที่สุด แต่ว่าในที่สุด ก็สูญเสียไป ไม่เคยได้อย่างที่ต้องการ เราทราบดีแล้วว่า พระพุทธเจ้าได้กำเนิดมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ปุโรหิตทั้งหลายก็บอกว่า มีอนาคตอยู่ ๒ ทาง คือเป็น จักรพรรดิ หรือว่าเป็นพระพุทธเจ้า หรือจักรพรรดิในทางธรรม .
.
ในที่สุดพระองค์ก็เป็นอย่างหลัง การที่ได้เป็นอย่างหลังทำให้โลกอยู่ในอำนาจของพระองค์ก็ว่าได้ โดยที่พระองค์ไม่ได้แสวงหา
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#พระไพศาล วิสาโล
สงบจิต สว่างใจ

กราบนอบน้อมเมตตาธรรม พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยเศียรเกล้า

ขออนุญาตเผยแพร่เมตตาเนื้อหาธรรมะเป็นธรรมทาน จากเพจ fb.com/visalo
ขอกราบขอบพระคุณ🙏🙏🙏
.
.
#ธรรมะ #ธรรม #ธรรมทาน #ธรรมชาติ #ธรรมะสอนใจ #ธรรมะสวัสดี #คำคม #คติเตือนใจ #ตามรอยธรรม #เทศนาธรรม #พระพุทธศาสนา #กำลังใจ #สติ #ความเพียร #ปฏิบัติธรรม #เจริญสติ #ปล่อยวาง #ชีวิต #ข้อคิด #คติสอนใจ #ความสุข #ความรัก #dhamma #dhammatan #instadham #dhammalight
 • ...
  ยิ่งแสวงหาความสุขมากเท่าไหร่ ความสุขมันยิ่งจะห่างเหินไปเรื่อยๆ อย่างที่เราสังเกตได้ อะไรก็ตามที่เราอยากได้ มากๆ อยากได้ไวๆ มันก็จะห่างไกลจากเงื้อมมือของเราไปทุกทีๆ พูดง่ายๆ คือยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้ แต่พอไม่อยากได้ก็กลับได้ขึ้นมา
  .
  คนที่อยากได้ความรักจากพ่อจากแม่หรือจากคู่รัก หลายคนก็พบว่า ยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้ เพราะพออยากได้ก็ไปพยายามเรียกร้อง ความรักจากเขา หนักเข้าก็กลายเป็นการคาดคั้น พอไปเรียกร้อง ความรักจากเขาได้มาแล้วไม่พอใจ ก็เรียกร้องมากขึ้น .
  .
  จนกระทั่ง ฝ่ายหนึ่งรู้สึกอึดอัด รู้สึกว่าถูกคุกคาม หรือถูกเรียกร้องมากไป เขาก็เลยถอยห่าง เราคงเห็นได้จากชีวิตของคนจำนวนมาก เราเองก็คงเคยประสบ ยิ่งเรียกร้องมากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่ได้ เพราะการเรียกร้องของเรามันไปคุกคาม หรือสร้างความอึดอัดให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง
  .
  พอเราไม่เรียกร้องเพราะพอใจในสิ่งที่มี ยิ่งกลับได้ พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างชัดเจน ท่านสละโลก สละทรัพย์ ชื่อเสียง อำนาจ บริษัท บริวาร เป็นผู้สละโลก พูดง่ายๆ ไม่เรียกร้องไม่ต้องการ .
  .
  แต่ปรากฏว่า โลกทั้งโลกก็กลับมาสยบอยู่แทบพระบาทของพระองค์ ยิ่งไม่ได้กลับได้ ยิ่งสละโลกแต่กลายเป็นผู้ชนะโลกเรียกว่ายิ่งกว่าจักรพรรดิ
  .
  จักรพรรดิเขาพยายามแผ่อำนาจ เข้าไปครอบครองขยายอาณาเขตให้กว้างไกลที่สุด แต่ว่าในที่สุด ก็สูญเสียไป ไม่เคยได้อย่างที่ต้องการ เราทราบดีแล้วว่า พระพุทธเจ้าได้กำเนิดมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ปุโรหิตทั้งหลายก็บอกว่า มีอนาคตอยู่ ๒ ทาง คือเป็น จักรพรรดิ หรือว่าเป็นพระพุทธเจ้า หรือจักรพรรดิในทางธรรม .
  .
  ในที่สุดพระองค์ก็เป็นอย่างหลัง การที่ได้เป็นอย่างหลังทำให้โลกอยู่ในอำนาจของพระองค์ก็ว่าได้ โดยที่พระองค์ไม่ได้แสวงหา
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  #พระไพศาล วิสาโล
  สงบจิต สว่างใจ

  กราบนอบน้อมเมตตาธรรม พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยเศียรเกล้า

  ขออนุญาตเผยแพร่เมตตาเนื้อหาธรรมะเป็นธรรมทาน จากเพจ fb.com/visalo
  ขอกราบขอบพระคุณ🙏🙏🙏
  .
  .
  #ธรรมะ #ธรรม #ธรรมทาน #ธรรมชาต#ธรรมะสอนใจ #ธรรมะสว ัสดี #คำคม #คต ิเตือนใจ #ตามรอยธรรม #เทศนาธรรม #พระพ ุทธศาสนา #กำล ังใจ #สต#ความเพ ียร #ปฏ ิบัติธรรม #เจร ิญสติ #ปล ่อยวาง #ช ีวิต #ข ้อคิด #คต ิสอนใจ #ความส ุข #ความร ัก #dhamma #dhammatan #instadham #dhammalight
 • 536 2 18 April, 2019
 • รู้ธรรมะ อย่างวิชาความรู้ แต่ไม่มีธรรมะ
เพราะ..ระบบการศึกษาชนิดหมาหางด้วน “จงดูให้ดีว่าเยาวชนของเรานี้กำลัง "รู้ธรรมะ" อย่างวิชาความรู้ แต่ "ไม่มีธรรมะ" อย่างที่เขาจะต้องมีหรือต้องเป็นตามหลักของศาสนา 
เด็กๆ รุ่นหลังนี้จึงมีปัญหาชนิดที่ไม่เคยมีมาแต่ก่อน การแต่งเนื้อแต่งตัว กิริยามารยาท การกระทำ เป็นปัญหาไปหมด ไม่เหมือนกับในโรงเรียนหรือนักเรียนสมัยก่อน 
นี่ก็เพราะว่ามันเรียนแต่หนังสือกับวิชาชีพ ไม่ได้เรียนธรรมะให้เพียงพอ...เขารู้หนังสือและรู้อาชีพแต่ไม่มีธรรมะ เพื่อความเป็นมนุษย์ให้ถูกต้อง 
นี่แหละ คือลักษณะที่เรียกว่า ระบบการศึกษาชนิด"หมาหางด้วน" เพราะว่าเราไปตามหลัง ตามก้น ชนชาติใหญ่ๆ ที่เป็นมหาประเทศ ที่เขาเริ่มเอาศาสนาออกไปจากการศึกษา 
บางประเทศถ้าสอนศาสนาในโรงเรียนถือว่าผิดกฎหมาย ทำให้ศาสนาเป็นเรื่องส่วนตัวบุคคล อยากรู้ก็ไปหารู้เอาเอง ไม่สอนในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัย อย่างนี้ เราไปตามก้นเขา ก็ได้ระบบการศึกษาที่ไม่มีธรรมะหรือศาสนาอยู่ในระบบการศึกษา พลอยเป็น"หมาหางด้วน" ตามๆ กันไป "หมาหางด้วน" ในนิทานสุภาษิตหรือนิทานอีสปก็อาจลืมไปแล้ว มันเผอิญหางด้วนแล้วก็เลยหลอกเพื่อนว่า"หางด้วนนี้ดี" ให้ช่วยกันตัดหางตามๆ กันไป 
นี่ประเทศชาติใหญ่ที่เขากันศาสนาออกไปจากการศึกษา แล้วบอกว่าดี ประเทศเล็กๆ ก็ตามก้น เหมือนสมัครตัดหางไปตามหมาหางด้วนตัวแรก”

พุทธทาสภิกขุ
บรรยายธรรมแก่คณะผู้กำกับลูกเสือจากโคราช ปี ๒๕๑๓
หัวข้อ “ลูกเสือกับการกลับมาแห่งศีลธรรม”

#การศึกษา #ศาสนา #พระพุทธศาสนา 
#ธรรมะ #ธรรมทาน #ธรรมะสอนใจ 
#dhamma #dhammatan
#ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
 • รู้ธรรมะ อย่างวิชาความรู้ แต่ไม่มีธรรมะ
  เพราะ..ระบบการศึกษาชนิดหมาหางด้วน “จงดูให้ดีว่าเยาวชนของเรานี้กำลัง "รู้ธรรมะ" อย่างวิชาความรู้ แต่ "ไม่มีธรรมะ" อย่างที่เขาจะต้องมีหรือต้องเป็นตามหลักของศาสนา
  เด็กๆ รุ่นหลังนี้จึงมีปัญหาชนิดที่ไม่เคยมีมาแต่ก่อน การแต่งเนื้อแต่งตัว กิริยามารยาท การกระทำ เป็นปัญหาไปหมด ไม่เหมือนกับในโรงเรียนหรือนักเรียนสมัยก่อน
  นี่ก็เพราะว่ามันเรียนแต่หนังสือกับวิชาชีพ ไม่ได้เรียนธรรมะให้เพียงพอ...เขารู้หนังสือและรู้อาชีพแต่ไม่มีธรรมะ เพื่อความเป็นมนุษย์ให้ถูกต้อง
  นี่แหละ คือลักษณะที่เรียกว่า ระบบการศึกษาชนิด"หมาหางด้วน" เพราะว่าเราไปตามหลัง ตามก้น ชนชาติใหญ่ๆ ที่เป็นมหาประเทศ ที่เขาเริ่มเอาศาสนาออกไปจากการศึกษา
  บางประเทศถ้าสอนศาสนาในโรงเรียนถือว่าผิดกฎหมาย ทำให้ศาสนาเป็นเรื่องส่วนตัวบุคคล อยากรู้ก็ไปหารู้เอาเอง ไม่สอนในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัย อย่างนี้ เราไปตามก้นเขา ก็ได้ระบบการศึกษาที่ไม่มีธรรมะหรือศาสนาอยู่ในระบบการศึกษา พลอยเป็น"หมาหางด้วน" ตามๆ กันไป "หมาหางด้วน" ในนิทานสุภาษิตหรือนิทานอีสปก็อาจลืมไปแล้ว มันเผอิญหางด้วนแล้วก็เลยหลอกเพื่อนว่า"หางด้วนนี้ดี" ให้ช่วยกันตัดหางตามๆ กันไป
  นี่ประเทศชาติใหญ่ที่เขากันศาสนาออกไปจากการศึกษา แล้วบอกว่าดี ประเทศเล็กๆ ก็ตามก้น เหมือนสมัครตัดหางไปตามหมาหางด้วนตัวแรก”

  พุทธทาสภิกขุ
  บรรยายธรรมแก่คณะผู้กำกับลูกเสือจากโคราช ปี ๒๕๑๓
  หัวข้อ “ลูกเสือกับการกลับมาแห่งศีลธรรม”

  #การศ ึกษา #ศาสนา #พระพ ุทธศาสนา
  #ธรรมะ #ธรรมทาน #ธรรมะสอนใจ
  #dhamma #dhammatan
  #ขออน ุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
 • 186 0 17 April, 2019
 • " ให้หมั่นรักษาไตรทวาร ศีลท่านก็บัญญัติลงที่ใจนี้ บัญญัติลงในกายนี้ พระธรรมทั้งสิ้นบัญญัติลงในกายในใจ 
ใจเป็นสิ่งสำคัญ ใจเป็นต้นเหตุของกุศลและอกุศล 
คิดดีก็ใจ คิดร้ายก็ใจ ถ้ากำหนดรู้ใจ 
หมดแล้วก็แจ่มแจ้ง น้อมเข้ามาปฏิบัติกาย วาจา ใจ นี้ "

โอวาทธรรม หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

Cr. แผ่นดินไทย แผ่นดินธรรม

#ศีล #วาจา
#กาย #ใจ
#ธรรมะ #ธรรมะสอนใจ #ธรรมทาน 
#dhamma #dhammatan
#ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
 • " ให้หมั่นรักษาไตรทวาร ศีลท่านก็บัญญัติลงที่ใจนี้ บัญญัติลงในกายนี้ พระธรรมทั้งสิ้นบัญญัติลงในกายในใจ
  ใจเป็นสิ่งสำคัญ ใจเป็นต้นเหตุของกุศลและอกุศล
  คิดดีก็ใจ คิดร้ายก็ใจ ถ้ากำหนดรู้ใจ
  หมดแล้วก็แจ่มแจ้ง น้อมเข้ามาปฏิบัติกาย วาจา ใจ นี้ "

  โอวาทธรรม หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
  วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

  Cr. แผ่นดินไทย แผ่นดินธรรม

  #ศ ีล #วาจา
  #กาย #ใจ
  #ธรรมะ #ธรรมะสอนใจ #ธรรมทาน
  #dhamma #dhammatan
  #ขออน ุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
 • 290 1 17 April, 2019
 • ในหลวง ร.๙ เคยเสด็จไปหาหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ถามหลวงปู่เทสก์ว่า "อะไรเป็นที่สุดของศีล 
อะไรเป็นที่สุดของสมาธิ อะไรเป็นที่สุดของปัญญา"

ท่านระดับในหลวง ท่านก็ต้องถามที่สุดเลย
ถ้าเป็นระดับเรา อะไรเป็นเบื้องต้นของศีล 
อะไรเป็นเบื้องต้นของสมาธิ อะไรเป็นเบื้องต้นของปัญญา

ทีนี้พระเจ้าอยู่หัวท่านภาวนาเก่ง ภาวนาดีบารมีมาก
ท่านถามสุดยอดเลย อะไรเป็นที่สุดของศีล 
อะไรเป็นที่สุดของสมาธิ อะไรเป็นที่สุดของปัญญา

หลวงปู่เทสก์ตอบว่า
"ที่สุดของศีลคือเจตนาวิรัติ เจตนางดเว้น"

อย่างเด็กแรกเกิดนี่เป็นชู้กับใครไม่ได้ใช่ไหม
บอกว่ามีศีล ไม่ผิดศีลกาเมฯ ไม่เป็นชู้กับใคร..ไม่ใช่
เด็กมันไม่มีปัญญาเป็นชู้
แก่งั่กเลื้อยคลานอยู่ตามพื้นแล้วไม่เป็นชู้กับใคร 
อันนี้ไม่ใช่ศีลนะ อันนั้นไม่มีปัญญาทำชั่ว

มีศีล หมายถึงว่าทั้งๆ ที่มีกำลังที่จะทำ 
มีโอกาสที่จะทำแล้วหักห้ามใจได้ ไม่ทำ
นั่นแหละถึงจะเรียกว่าศีล "ที่สุดของสมาธิ คืออัปปนาสมาธิ" ไม่ใช่ขณิกสมาธิ ไม่ใช่อุปจารสมาธิ "ที่สุดของปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์" Cr. แผ่นดินไทย แผ่นดินธรรม

#ศีล #สมาธิ #ปัญญา 
#ธรรมะสอนใจ
#ธรรมะ #dhamma
#ธรรมทาน #dhammatan
#ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
 • ในหลวง ร.๙ เคยเสด็จไปหาหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
  ถามหลวงปู่เทสก์ว่า "อะไรเป็นที่สุดของศีล
  อะไรเป็นที่สุดของสมาธิ อะไรเป็นที่สุดของปัญญา"

  ท่านระดับในหลวง ท่านก็ต้องถามที่สุดเลย
  ถ้าเป็นระดับเรา อะไรเป็นเบื้องต้นของศีล
  อะไรเป็นเบื้องต้นของสมาธิ อะไรเป็นเบื้องต้นของปัญญา

  ทีนี้พระเจ้าอยู่หัวท่านภาวนาเก่ง ภาวนาดีบารมีมาก
  ท่านถามสุดยอดเลย อะไรเป็นที่สุดของศีล
  อะไรเป็นที่สุดของสมาธิ อะไรเป็นที่สุดของปัญญา

  หลวงปู่เทสก์ตอบว่า
  "ที่สุดของศีลคือเจตนาวิรัติ เจตนางดเว้น"

  อย่างเด็กแรกเกิดนี่เป็นชู้กับใครไม่ได้ใช่ไหม
  บอกว่ามีศีล ไม่ผิดศีลกาเมฯ ไม่เป็นชู้กับใคร..ไม่ใช่
  เด็กมันไม่มีปัญญาเป็นชู้
  แก่งั่กเลื้อยคลานอยู่ตามพื้นแล้วไม่เป็นชู้กับใคร
  อันนี้ไม่ใช่ศีลนะ อันนั้นไม่มีปัญญาทำชั่ว

  มีศีล หมายถึงว่าทั้งๆ ที่มีกำลังที่จะทำ
  มีโอกาสที่จะทำแล้วหักห้ามใจได้ ไม่ทำ
  นั่นแหละถึงจะเรียกว่าศีล "ที่สุดของสมาธิ คืออัปปนาสมาธิ" ไม่ใช่ขณิกสมาธิ ไม่ใช่อุปจารสมาธิ "ที่สุดของปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์" Cr. แผ่นดินไทย แผ่นดินธรรม

  #ศ ีล #สมาธ#ป ัญญา
  #ธรรมะสอนใจ
  #ธรรมะ #dhamma
  #ธรรมทาน #dhammatan
  #ขออน ุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
 • 587 3 17 April, 2019
 • พุทธศาสนามองว่า"ความรักมีสองประเภท"

ประเภทหนึ่งเป็นความรักที่มีความยึดติดถือมั่น เป็นเจ้าข้าวเจ้าของ เพื่อตอบสนองตัวตน หรือหวังความสุขเพื่อปรนเปรอตัวตน เราเรียกว่า สิเนหะหรือเสน่หา เป็นความรักที่ภาษาสมัยใหม่เรียกว่ารักแบบมีเงื่อนไข เช่น ต้องถูกใจฉัน ต้องพะเน้าพะนอฉัน .

ความรักอีกประเภทหนึ่งเป็นความรักที่เป็นความปรารถนาดี ไม่มุ่งหรือคาดหวังให้เขามาปรนเปรอตัวตน เป็นความปรารถนาดีโดยปราศจากความเห็นแก่ตัว อันนี้เรียกว่าเมตตา
.
มีความแตกต่างระหว่างเมตตากับสิเนหะ พุทธศาสนามองว่าสิเนหะเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ เพราะว่าถ้าคาดหวังให้เป็นไปตามใจตัวแล้ว เมื่อไม่เป็นอย่างที่หวังก็ทุกข์ เกิดความพลัดพรากสูญเสียไปก็ทุกข์ .

แต่เมตตานั้น เนื่องจากไม่มีความยึดติดถือมั่นเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ ดังนั้นเขาจะทำอย่างไรกับเรา เราก็ไม่ทุกข์ เพราะว่ามีแต่ความปรารถนาดีอย่างเดียว ไม่มีเงื่อนไขว่าเขาต้องทำดีกับฉัน เขาต้องเทิดทูนบูชาฉัน หรือว่าเขาต้องเป็นลูกของฉัน เป็นสามีของฉัน เป็นคนรักของฉัน .

พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระองค์มีความเมตตาต่อพระเทวทัตเท่ากับพระราหุล เมตตาคือความรักโดยไม่แบ่งแยก คนส่วนใหญ่มองว่าถ้าเป็นลูกฉันก็รัก ถ้าเป็นศัตรูฉันไม่รัก อันนี้เป็นสิเนหะ .

แต่เมตตาไม่มีเลือก ไม่มีแบ่งแยก เป็นความรักที่ไม่มีประมาณ ไม่มีเงื่อนไข ขณะเดียวกันเมื่อเกิดอะไรขึ้นกับเขา เราก็ไม่ทุกข์เพราะไม่ได้ยึดติดถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรา หรือต้องอยู่กับเราชั่วนิจนิรันดร์
======================
#พระไพศาล วิสาโล
© คัดบทความบางส่วนจาก visalo.org 🙏
.
กราบนอบน้อมเมตตาธรรม พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยเศียรเกล้า

ขออนุญาตเผยแพร่เมตตาเนื้อหาธรรมะเป็นธรรมทาน ขอกราบขอบพระคุณ🙏🙏🙏
.
.
#ธรรมะ #ธรรม #ธรรมทาน #ธรรมชาติ #ธรรมะสอนใจ #ธรรมะสวัสดี #คำคม #คติเตือนใจ #ตามรอยธรรม #เทศนาธรรม #พระพุทธศาสนา #กำลังใจ #สติ #ความเพียร #ปฏิบัติธรรม #เจริญสติ #ปล่อยวาง #ชีวิต #ข้อคิด #คติสอนใจ #ความรัก #dhamma #dhammatan #instadham #dhammalight
 • พุทธศาสนามองว่า"ความรักมีสองประเภท"

  ประเภทหนึ่งเป็นความรักที่มีความยึดติดถือมั่น เป็นเจ้าข้าวเจ้าของ เพื่อตอบสนองตัวตน หรือหวังความสุขเพื่อปรนเปรอตัวตน เราเรียกว่า สิเนหะหรือเสน่หา เป็นความรักที่ภาษาสมัยใหม่เรียกว่ารักแบบมีเงื่อนไข เช่น ต้องถูกใจฉัน ต้องพะเน้าพะนอฉัน .

  ความรักอีกประเภทหนึ่งเป็นความรักที่เป็นความปรารถนาดี ไม่มุ่งหรือคาดหวังให้เขามาปรนเปรอตัวตน เป็นความปรารถนาดีโดยปราศจากความเห็นแก่ตัว อันนี้เรียกว่าเมตตา
  .
  มีความแตกต่างระหว่างเมตตากับสิเนหะ พุทธศาสนามองว่าสิเนหะเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ เพราะว่าถ้าคาดหวังให้เป็นไปตามใจตัวแล้ว เมื่อไม่เป็นอย่างที่หวังก็ทุกข์ เกิดความพลัดพรากสูญเสียไปก็ทุกข์ .

  แต่เมตตานั้น เนื่องจากไม่มีความยึดติดถือมั่นเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ ดังนั้นเขาจะทำอย่างไรกับเรา เราก็ไม่ทุกข์ เพราะว่ามีแต่ความปรารถนาดีอย่างเดียว ไม่มีเงื่อนไขว่าเขาต้องทำดีกับฉัน เขาต้องเทิดทูนบูชาฉัน หรือว่าเขาต้องเป็นลูกของฉัน เป็นสามีของฉัน เป็นคนรักของฉัน .

  พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระองค์มีความเมตตาต่อพระเทวทัตเท่ากับพระราหุล เมตตาคือความรักโดยไม่แบ่งแยก คนส่วนใหญ่มองว่าถ้าเป็นลูกฉันก็รัก ถ้าเป็นศัตรูฉันไม่รัก อันนี้เป็นสิเนหะ .

  แต่เมตตาไม่มีเลือก ไม่มีแบ่งแยก เป็นความรักที่ไม่มีประมาณ ไม่มีเงื่อนไข ขณะเดียวกันเมื่อเกิดอะไรขึ้นกับเขา เราก็ไม่ทุกข์เพราะไม่ได้ยึดติดถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรา หรือต้องอยู่กับเราชั่วนิจนิรันดร์
  ======================
  #พระไพศาล วิสาโล
  © คัดบทความบางส่วนจาก visalo.org 🙏
  .
  กราบนอบน้อมเมตตาธรรม พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยเศียรเกล้า

  ขออนุญาตเผยแพร่เมตตาเนื้อหาธรรมะเป็นธรรมทาน ขอกราบขอบพระคุณ🙏🙏🙏
  .
  .
  #ธรรมะ #ธรรม #ธรรมทาน #ธรรมชาต#ธรรมะสอนใจ #ธรรมะสว ัสดี #คำคม #คต ิเตือนใจ #ตามรอยธรรม #เทศนาธรรม #พระพ ุทธศาสนา #กำล ังใจ #สต#ความเพ ียร #ปฏ ิบัติธรรม #เจร ิญสติ #ปล ่อยวาง #ช ีวิต #ข ้อคิด #คต ิสอนใจ #ความร ัก #dhamma #dhammatan #instadham #dhammalight
 • 798 8 17 April, 2019
 • ไม่ต้องตื่นเต้น กับวันใหม่ ปีใหม่
อันนั้นมันหมุนไป ตามเรื่องของมัน
วันหนึ่ง เดือนหนึ่ง ปีหนึ่ง
อันนั้น เป็นสมมุติบัญญัติขึ้นมา

อันที่เรา ควรจะตื่นเต้นนั้น
ควรตื่นเต้น ที่ตัวของเราว่า
วันหนึ่งๆ เดือนหนึ่ง ปีหนึ่ง
เราเจริญขึ้น หรือว่าเราเสื่อมลง 
อันนั้นต่างหาก เราเห็นความเสื่อม
ความเจริญของเรา

แท้จริง ร่างกายของเรา 
มันเจริญขึ้น ไม่มีหรอก มีแต่เสื่อมลง
มันเกิดขึ้นมาแล้ว ก็เสื่อมลงทุกทีๆ

_______________________

พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์ เทสรังสี)
#คิดดีทำดี #kdtd #positivethinkinganddoing 
#staystrong #dhamma #ธรรมะ #สติ
#พุทธคุณ #buddhakun 
#ธรรมคุณ #dhammakun 
#สังฆคุณ #sangkhakun 
#พระรัตนตรัย #triplegem 
#ธรรมทาน #dhammatan 
#การให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง
#พุทธศิลป์ #วันนี้วันพระ #buddhaday
 • ไม่ต้องตื่นเต้น กับวันใหม่ ปีใหม่
  อันนั้นมันหมุนไป ตามเรื่องของมัน
  วันหนึ่ง เดือนหนึ่ง ปีหนึ่ง
  อันนั้น เป็นสมมุติบัญญัติขึ้นมา

  อันที่เรา ควรจะตื่นเต้นนั้น
  ควรตื่นเต้น ที่ตัวของเราว่า
  วันหนึ่งๆ เดือนหนึ่ง ปีหนึ่ง
  เราเจริญขึ้น หรือว่าเราเสื่อมลง
  อันนั้นต่างหาก เราเห็นความเสื่อม
  ความเจริญของเรา

  แท้จริง ร่างกายของเรา
  มันเจริญขึ้น ไม่มีหรอก มีแต่เสื่อมลง
  มันเกิดขึ้นมาแล้ว ก็เสื่อมลงทุกทีๆ

  _______________________

  พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์ เทสรังสี)
  #ค ิดดีทำดี #kdtd #positivethinkinganddoing
  #staystrong #dhamma #ธรรมะ #สต
  #พ ุทธคุณ #buddhakun
  #ธรรมค ุณ #dhammakun
  #ส ังฆคุณ #sangkhakun
  #พระร ัตนตรัย #triplegem
  #ธรรมทาน #dhammatan
  #การให ้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง
  #พ ุทธศิลป์ #ว ันนี้วันพระ #buddhaday
 • 100 1 16 April, 2019
 • ดับหมด 😊 #dhammatan
 • ดับหมด 😊 #dhammatan
 • 23 2 16 April, 2019
 • "การทำสมาธิ ต้องอย่ากดบังคับใจให้มากนั้น และก็อย่าปล่อยให้เหลิงจนเกินไป ตอนไหนควรบังคับ ก็บังคับ ตอนไหนควรปล่อยก็ปล่อย ข้อสำคัญต้องมีวิตกวิจาร กำกับอยู่เสมอ ที่เรียกว่า คุณสมบัติ ใจของเราก็จะไม่เขว ไถลถลาก ออกนอกความดี ธรรมดาความดีแล้วก็มักจะต้องมีความชั่วเข้ามาแทรก เหมือนคนที่ร่ำรวยก็มักจะต้องมีโจรผู้ร้ายมาคอยดักปล้น ทำบุญทำกุศลก็ต้องมีพญามาร ฉะนั้นเวลานั่งต้องคอยระวังอย่าให้เป็น มิจฉาสติ และมิจฉาสมาธิ ได้" วาทะท่านพ่อลี ธมฺมธโร

Cr. ธัมมธโร วาท

#สติ
#สมาธิ #ใจ 
#ธรรมะสอนใจ 
#ธรรมทาน #dhammatan
#ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
 • "การทำสมาธิ ต้องอย่ากดบังคับใจให้มากนั้น และก็อย่าปล่อยให้เหลิงจนเกินไป ตอนไหนควรบังคับ ก็บังคับ ตอนไหนควรปล่อยก็ปล่อย ข้อสำคัญต้องมีวิตกวิจาร กำกับอยู่เสมอ ที่เรียกว่า คุณสมบัติ ใจของเราก็จะไม่เขว ไถลถลาก ออกนอกความดี ธรรมดาความดีแล้วก็มักจะต้องมีความชั่วเข้ามาแทรก เหมือนคนที่ร่ำรวยก็มักจะต้องมีโจรผู้ร้ายมาคอยดักปล้น ทำบุญทำกุศลก็ต้องมีพญามาร ฉะนั้นเวลานั่งต้องคอยระวังอย่าให้เป็น มิจฉาสติ และมิจฉาสมาธิ ได้" วาทะท่านพ่อลี ธมฺมธโร

  Cr. ธัมมธโร วาท

  #สต
  #สมาธ#ใจ
  #ธรรมะสอนใจ
  #ธรรมทาน #dhammatan
  #ขออน ุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
 • 169 1 16 April, 2019
 • “การครองเรือน มันจะไปวิเศษวิโสอะไร มีแฟนก็ทุกข์กับแฟนต่อให้มีอีกมากมายเท่าไรมันก็ไม่พ้นต้องทุกข์กับคนนั้นอยู่ดี เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ อยู่อย่างนั้นไม่จบไม่สิ้น สุขแค่ประเดี๋ยวประด๋าว แต่ต้องทนทุกอย่างแสนสาหัส อยู่ในโลกใบนี้ตัวเองยังไม่รู้จักเข็ดอีกหรือ พิจารณาดูสิของเหล่านี้มันมีอยู่ประจำโลก โลกอันจอมปลอมนี้ล่อหลอกกันอยู่อย่างนี้ ใครมาเกิดในโลกใบนี้ก็ต้องเจอกับของเก่าๆ เดิมๆแบบนี้พิจารณาดูสิ สู้ฝึกจิตของเจ้าของไม่ได้หรอก ถ้าใครฝึกถึงขั้นถึงภูมิแล้ว มันเหนือโลกเหนือวัฏสงสารเลยนะ นี่สิถึงจะวิเศษของจริง หัดพิจารณาดูบ้างสิ” โอวาทธรรมคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์
หลวงพ่อปรีดา ทุย ฉันทกโร
วัดป่าดานวิเวก อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

Cr. สนิมกินเหล็ก กิเลสกินใจ

#โลก #ความทุกข์ 
#ความสุข #ธรรมะสอนใจ 
#ธรรมทาน #dhammatan
#ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
 • “การครองเรือน มันจะไปวิเศษวิโสอะไร มีแฟนก็ทุกข์กับแฟนต่อให้มีอีกมากมายเท่าไรมันก็ไม่พ้นต้องทุกข์กับคนนั้นอยู่ดี เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ อยู่อย่างนั้นไม่จบไม่สิ้น สุขแค่ประเดี๋ยวประด๋าว แต่ต้องทนทุกอย่างแสนสาหัส อยู่ในโลกใบนี้ตัวเองยังไม่รู้จักเข็ดอีกหรือ พิจารณาดูสิของเหล่านี้มันมีอยู่ประจำโลก โลกอันจอมปลอมนี้ล่อหลอกกันอยู่อย่างนี้ ใครมาเกิดในโลกใบนี้ก็ต้องเจอกับของเก่าๆ เดิมๆแบบนี้พิจารณาดูสิ สู้ฝึกจิตของเจ้าของไม่ได้หรอก ถ้าใครฝึกถึงขั้นถึงภูมิแล้ว มันเหนือโลกเหนือวัฏสงสารเลยนะ นี่สิถึงจะวิเศษของจริง หัดพิจารณาดูบ้างสิ” โอวาทธรรมคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์
  หลวงพ่อปรีดา ทุย ฉันทกโร
  วัดป่าดานวิเวก อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

  Cr. สนิมกินเหล็ก กิเลสกินใจ

  #โลก #ความท ุกข์
  #ความส ุข #ธรรมะสอนใจ
  #ธรรมทาน #dhammatan
  #ขออน ุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
 • 258 3 16 April, 2019
 • ป้องกัน..การตกนรกแบบง่ายๆ "...เมื่อท่านเห็นสัตว์เดียรัจฉานแล้ว ขอได้โปรดให้ความเมตตาปรานี ถ้าเราจะให้ขนมสักนิด อาหารสักหน่อย เศษอาหารสักนิดก็ตาม ก็ให้ด้วยความปรานี อย่าให้ด้วยความจำใจ

เพราะว่าการให้ทานแก่สัตว์เดียรัจฉาน ย่อมมีผลประโยชน์ เป็นความดีแก่ท่านพุทธบริษัทมาก เพราะว่าจะได้เป็นเกราะป้องกันนรกด่านแรกของเรา

ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะทานการบริจาค เป็นการกำจัดโลภะ ความโลภของจิต แล้วคนที่จะให้ทานได้ ก็ต้องประกอบไปด้วยความเมตตากรุณา ตกอยู่ในอำนาจของพรหมวิหาร ๔

ถ้าคนใดจิตจับอยู่ในอำนาจของพรหมวิหาร ๔ วันนั้นสักชั่วขณะจิตเดียว พระพุทธเจ้าตรัสว่า เรากล่าวว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ไม่ว่างจากฌาน

แล้วคนใดที่มีเมตตาจิตอยู่แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาประทีปแก้วตรัสว่า เขาผู้นั้นเป็นผู้มีอภัยทาน
มีอานิสงส์มาก ตกนรกไม่เป็น..." หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

Cr. อมตะธรรมพระอริยสงฆ์

#ทาน #เมตตา
#พรหมวิหาร4 
#ธรรมะ #ธรรมะสอนใจ 
#ธรรมทาน #dhammatan
#ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
 • ป้องกัน..การตกนรกแบบง่ายๆ "...เมื่อท่านเห็นสัตว์เดียรัจฉานแล้ว ขอได้โปรดให้ความเมตตาปรานี ถ้าเราจะให้ขนมสักนิด อาหารสักหน่อย เศษอาหารสักนิดก็ตาม ก็ให้ด้วยความปรานี อย่าให้ด้วยความจำใจ

  เพราะว่าการให้ทานแก่สัตว์เดียรัจฉาน ย่อมมีผลประโยชน์ เป็นความดีแก่ท่านพุทธบริษัทมาก เพราะว่าจะได้เป็นเกราะป้องกันนรกด่านแรกของเรา

  ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะทานการบริจาค เป็นการกำจัดโลภะ ความโลภของจิต แล้วคนที่จะให้ทานได้ ก็ต้องประกอบไปด้วยความเมตตากรุณา ตกอยู่ในอำนาจของพรหมวิหาร ๔

  ถ้าคนใดจิตจับอยู่ในอำนาจของพรหมวิหาร ๔ วันนั้นสักชั่วขณะจิตเดียว พระพุทธเจ้าตรัสว่า เรากล่าวว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ไม่ว่างจากฌาน

  แล้วคนใดที่มีเมตตาจิตอยู่แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาประทีปแก้วตรัสว่า เขาผู้นั้นเป็นผู้มีอภัยทาน
  มีอานิสงส์มาก ตกนรกไม่เป็น..." หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  Cr. อมตะธรรมพระอริยสงฆ์

  #ทาน #เมตตา
  #พรหมว ิหาร4
  #ธรรมะ #ธรรมะสอนใจ
  #ธรรมทาน #dhammatan
  #ขออน ุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
 • 148 1 16 April, 2019
 • มาวมญฺเญถ ปุญฺญสฺส น มตฺตํ อาคมิสฺสติ 
อุทพินฺทุนิปาเตน อุทกุมฺโภปิ ปูรติ 
อาปูรติ ธีโร บุญฺญสฺส โถกํ โถกํปิ อาจินํ

ไม่ควรดูหมิ่นต่อบุญว่ามีประมาณน้อยจักไม่มีมาถึง 
แม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาฉันใด 
ผู้มีปัญญาสั่งสมบูญแม้ทีละน้อยๆ ย่อมเต็มได้ด้วยบุญ ฉันนั้น

พุทธพจน์, พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท

Cr. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ย.พ.ส.) #พุทธพจน์ #บุญ 
#ธรรมะ #ธรรมะสอนใจ 
#ธรรมทาน #dhammatan
#ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
 • มาวมญฺเญถ ปุญฺญสฺส น มตฺตํ อาคมิสฺสติ
  อุทพินฺทุนิปาเตน อุทกุมฺโภปิ ปูรติ
  อาปูรติ ธีโร บุญฺญสฺส โถกํ โถกํปิ อาจินํ

  ไม่ควรดูหมิ่นต่อบุญว่ามีประมาณน้อยจักไม่มีมาถึง
  แม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาฉันใด
  ผู้มีปัญญาสั่งสมบูญแม้ทีละน้อยๆ ย่อมเต็มได้ด้วยบุญ ฉันนั้น

  พุทธพจน์, พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท

  Cr. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ย.พ.ส.) #พ ุทธพจน์ #บ ุญ
  #ธรรมะ #ธรรมะสอนใจ
  #ธรรมทาน #dhammatan
  #ขออน ุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
 • 197 2 16 April, 2019
 • อย่าไปว่าคนอื่นเขา
ตัวเรานั้นดีแล้วหรือยัง
ให้หมั่นถามตัวเองไว้เช่นนั้นตลอดเวลา
แล้วจะไม่มีความเดือนร้อนใจ
.
.
ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนค่ะ 🙏🏻😊
.
#ธรรมะ #ธรรมทาน #dhamma #dhammatan #คำคม #คำสอน #ธรรมะกับเชียงใหม่นิวส์
 • อย่าไปว่าคนอื่นเขา
  ตัวเรานั้นดีแล้วหรือยัง
  ให้หมั่นถามตัวเองไว้เช่นนั้นตลอดเวลา
  แล้วจะไม่มีความเดือนร้อนใจ
  .
  .
  ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนค่ะ 🙏🏻😊
  .
  #ธรรมะ #ธรรมทาน #dhamma #dhammatan #คำคม #คำสอน #ธรรมะก ับเชียงใหม่นิวส์
 • 896 3 16 April, 2019
 • "วิธีปฏิบัติของผู้เล่าเรียนมาก"

ผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนคัมภีร์วินัยมาก
มีอุบายมากเป็นปริยายกว้างขวาง
ครั้นมาปฏิบัติทางจิต จิตไม่ค่อยจะรวมง่าย

ฉะนั้น ต้องให้เข้าใจว่า ความรู้ที่ได้ศึกษามาแล้วต้องเก็บใส่ตู้ ใส่หีบไว้เสียก่อน ต้องมาหัดผู้รู้คือจิตนี้ หัดสติให้เป็นมหาสติ หัดปัญญาให้เป็นมหาปัญญา

กำหนดรู้เท่ามหาสมบัติมหานิยม
อันเอาออกไปตั้งไว้ว่าอันนั้นเป็นอันนั้น
เป็นวันคืนเดือนปี เป็นดินฟ้าอากาศกลางหาว
ดาวนักขัตฤกษ์ สารพัดสิ่งทั้งปวง

อันเจ้าสังขารคืออาการจิต
หากออกไปตั้งไว้ บัญญัติไว้ว่า เขาเป็นนั้นเป็นนี้จนรู้เท่าแล้วเรียกว่า กำหนดรู้ทุกข์ สมุทัย เมื่อทำให้มาก เจริญให้มาก รู้เท่าเอาทันแล้ว จิตก็จะรวมลงได้ เมื่อกำหนดอยู่ก็ชื่อว่าเจริญมรรค หากมรรคพอแล้ว นิโรธก็ไม่ต้องกล่าวถึง หากจะปรากฏชัดแก่ผู้ปฏิบัติเอง

เพราะศีลก็มีอยู่ สมาธิก็มีอยู่ ปัญญาก็มีอยู่
ในกาย วาจา จิตนี้ ที่เรียกว่า อกาลิโก
ของมีอยู่ทุกเมื่อ โอปนยิโก เมื่อผู้ปฏิบัติมาพิจารณาของที่มีอยู่ ปจฺจตฺตํ จึงจะรู้เฉพาะตัว

คือมาพิจารณากายอันนี้ให้เป็นของอสุภะ เปื่อยเน่า แตกพังลงไป ตามสภาพความเจริญของภูตธาตุ ปุพฺเพสุ ภูเตสุ ธมฺเมสุ

ในธรรมอันมีมาแต่เก่าก่อน สว่างโร่อยู่ทั้งกลางวันและกลางคืน ผู้มาปฏิบัติพิจารณาพึงรู้อุปมารูปเปรียบดังนี้ อันบุคคลผู้ทำนาก็ต้องทำลงไปในแผ่นดิน ลุยตมลุยโคลนตากแดดกรำฝน จึงจะเห็นข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวสุกมาได้ และได้บริโภคอิ่มสบาย ก็ล้วนทำมาจากของมีอยู่ทั้งสิ้นฉันใด ผู้ปฏิบัติก็ฉันนั้น เพราะศีล สมาธิ ปัญญา ก็มีอยู่ในกาย วาจา จิต ของทุกคน
======================
#หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
จากหนังสือภูริทตฺตมหาเถรานุสรณ์

กราบนอบน้อมเมตตาธรรม พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยเศียรเกล้า

ขออนุญาตเผยแพร่เมตตาเนื้อหาธรรมะเป็นธรรมทาน ขอกราบขอบพระคุณ🙏
.
.
#ธรรมะ #ธรรม #ธรรมทาน #ธรรมชาติ #ธรรมะสอนใจ #ธรรมะสวัสดี #คำคม #คติเตือนใจ #ตามรอยธรรม #เทศนาธรรม #พระพุทธศาสนา #กำลังใจ #สติ #ความเพียร #ปฏิบัติธรรม #เจริญสติ #ปล่อยวาง #ชีวิต #ข้อคิด #คติสอนใจ #dhamma #dhammatan #instadham
 • "วิธีปฏิบัติของผู้เล่าเรียนมาก"

  ผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนคัมภีร์วินัยมาก
  มีอุบายมากเป็นปริยายกว้างขวาง
  ครั้นมาปฏิบัติทางจิต จิตไม่ค่อยจะรวมง่าย

  ฉะนั้น ต้องให้เข้าใจว่า ความรู้ที่ได้ศึกษามาแล้วต้องเก็บใส่ตู้ ใส่หีบไว้เสียก่อน ต้องมาหัดผู้รู้คือจิตนี้ หัดสติให้เป็นมหาสติ หัดปัญญาให้เป็นมหาปัญญา

  กำหนดรู้เท่ามหาสมบัติมหานิยม
  อันเอาออกไปตั้งไว้ว่าอันนั้นเป็นอันนั้น
  เป็นวันคืนเดือนปี เป็นดินฟ้าอากาศกลางหาว
  ดาวนักขัตฤกษ์ สารพัดสิ่งทั้งปวง

  อันเจ้าสังขารคืออาการจิต
  หากออกไปตั้งไว้ บัญญัติไว้ว่า เขาเป็นนั้นเป็นนี้จนรู้เท่าแล้วเรียกว่า กำหนดรู้ทุกข์ สมุทัย เมื่อทำให้มาก เจริญให้มาก รู้เท่าเอาทันแล้ว จิตก็จะรวมลงได้ เมื่อกำหนดอยู่ก็ชื่อว่าเจริญมรรค หากมรรคพอแล้ว นิโรธก็ไม่ต้องกล่าวถึง หากจะปรากฏชัดแก่ผู้ปฏิบัติเอง

  เพราะศีลก็มีอยู่ สมาธิก็มีอยู่ ปัญญาก็มีอยู่
  ในกาย วาจา จิตนี้ ที่เรียกว่า อกาลิโก
  ของมีอยู่ทุกเมื่อ โอปนยิโก เมื่อผู้ปฏิบัติมาพิจารณาของที่มีอยู่ ปจฺจตฺตํ จึงจะรู้เฉพาะตัว

  คือมาพิจารณากายอันนี้ให้เป็นของอสุภะ เปื่อยเน่า แตกพังลงไป ตามสภาพความเจริญของภูตธาตุ ปุพฺเพสุ ภูเตสุ ธมฺเมสุ

  ในธรรมอันมีมาแต่เก่าก่อน สว่างโร่อยู่ทั้งกลางวันและกลางคืน ผู้มาปฏิบัติพิจารณาพึงรู้อุปมารูปเปรียบดังนี้ อันบุคคลผู้ทำนาก็ต้องทำลงไปในแผ่นดิน ลุยตมลุยโคลนตากแดดกรำฝน จึงจะเห็นข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวสุกมาได้ และได้บริโภคอิ่มสบาย ก็ล้วนทำมาจากของมีอยู่ทั้งสิ้นฉันใด ผู้ปฏิบัติก็ฉันนั้น เพราะศีล สมาธิ ปัญญา ก็มีอยู่ในกาย วาจา จิต ของทุกคน
  ======================
  #หลวงป ู่มั่น ภูริทตฺโต
  จากหนังสือภูริทตฺตมหาเถรานุสรณ์

  กราบนอบน้อมเมตตาธรรม พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยเศียรเกล้า

  ขออนุญาตเผยแพร่เมตตาเนื้อหาธรรมะเป็นธรรมทาน ขอกราบขอบพระคุณ🙏
  .
  .
  #ธรรมะ #ธรรม #ธรรมทาน #ธรรมชาต#ธรรมะสอนใจ #ธรรมะสว ัสดี #คำคม #คต ิเตือนใจ #ตามรอยธรรม #เทศนาธรรม #พระพ ุทธศาสนา #กำล ังใจ #สต#ความเพ ียร #ปฏ ิบัติธรรม #เจร ิญสติ #ปล ่อยวาง #ช ีวิต #ข ้อคิด #คต ิสอนใจ #dhamma #dhammatan #instadham
 • 318 6 15 April, 2019
 • พรุ่งนี้หรือชาติหน้า ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะมาก่อน

ความตายสามารถเกิดกับเราได้ทุกเวลา การเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเผชิญความตายอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่คนส่วนใหญ่กลับมองข้ามความจริงข้อนี้โดยให้เหตุผลว่าความตายเป็นเรื่องไกลตัว แท้จริงแล้วความตายอยู่ใกล้ตัวเราอย่างยิ่ง มีภาษิตธิเบตกล่าวว่า “ระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้า ไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะมาก่อน” นี้คือความจริงที่ใครเล่าจะกล้าปฏิเสธ ใครที่คิดว่าพรุ่งนี้จะมาก่อนชาติหน้า ล้วนแต่คาดเดาด้วยความประมาททั้งนั้น เพราะเราแน่ใจได้อย่างไรว่า วันนี้จะไม่ใช่วันสุดท้ายของเรา พ้นจากวันนี้ไปแล้วก็อาจเป็นชาติหน้าเลย หามีพรุ่งนี้ไม่

พระไพศาล วิสาโล

Cr. วัดป่าสุคะโต ธรรมชาติที่พักใจ

#ความตาย 
#ธรรมะสอนใจ 
#ธรรมทาน #dhammatan
#ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
 • พรุ่งนี้หรือชาติหน้า ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะมาก่อน

  ความตายสามารถเกิดกับเราได้ทุกเวลา การเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเผชิญความตายอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่คนส่วนใหญ่กลับมองข้ามความจริงข้อนี้โดยให้เหตุผลว่าความตายเป็นเรื่องไกลตัว แท้จริงแล้วความตายอยู่ใกล้ตัวเราอย่างยิ่ง มีภาษิตธิเบตกล่าวว่า “ระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้า ไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะมาก่อน” นี้คือความจริงที่ใครเล่าจะกล้าปฏิเสธ ใครที่คิดว่าพรุ่งนี้จะมาก่อนชาติหน้า ล้วนแต่คาดเดาด้วยความประมาททั้งนั้น เพราะเราแน่ใจได้อย่างไรว่า วันนี้จะไม่ใช่วันสุดท้ายของเรา พ้นจากวันนี้ไปแล้วก็อาจเป็นชาติหน้าเลย หามีพรุ่งนี้ไม่

  พระไพศาล วิสาโล

  Cr. วัดป่าสุคะโต ธรรมชาติที่พักใจ

  #ความตาย
  #ธรรมะสอนใจ
  #ธรรมทาน #dhammatan
  #ขออน ุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
 • 117 0 15 April, 2019
 • 🍁ไปแสวงหาบุญนอกใจเจ้าของมันก็ลำบาก 
นั่งรถนั่งเรือ วิ่งไปวิ่งมาตลอดกาลตลอดเวลา 
อย่างญาติโยมเขาทำบุญกันนั่นแหละ 
ไปทอดกฐินตรงนั้น ไปทำผ้าป่าอยู่ตรงนี้ 🍁แต่ไม่ค่อยได้ฟังธรรมหรอก 
พอไปนั่งกราบพระก็รีบจะไปแล้ว 
มันรถเขา เช่าเขามาต้องรีบวิ่งไปนั่ง แล้วก็รีบลุก 
ลุกแล้วก็รีบเดิน เดินแล้วก็รีบวิ่ง 
รีบไปรีบมา มีแต่รีบทั้งนั้นแหละ

Cr. โชติกา คุณวิทยา

#ทำบุญ #ฟังธรรม 
#ธรรมะสอนใจ 
#ธรรมทาน #dhammatan
#ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
 • 🍁ไปแสวงหาบุญนอกใจเจ้าของมันก็ลำบาก
  นั่งรถนั่งเรือ วิ่งไปวิ่งมาตลอดกาลตลอดเวลา
  อย่างญาติโยมเขาทำบุญกันนั่นแหละ
  ไปทอดกฐินตรงนั้น ไปทำผ้าป่าอยู่ตรงนี้ 🍁แต่ไม่ค่อยได้ฟังธรรมหรอก
  พอไปนั่งกราบพระก็รีบจะไปแล้ว
  มันรถเขา เช่าเขามาต้องรีบวิ่งไปนั่ง แล้วก็รีบลุก
  ลุกแล้วก็รีบเดิน เดินแล้วก็รีบวิ่ง
  รีบไปรีบมา มีแต่รีบทั้งนั้นแหละ

  Cr. โชติกา คุณวิทยา

  #ทำบ ุญ #ฟ ังธรรม
  #ธรรมะสอนใจ
  #ธรรมทาน #dhammatan
  #ขออน ุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
 • 89 1 15 April, 2019
 • อย่ามัวจดจ่อ
อยู่กับสิ่งแย่ๆ ที่เกิดขึ้น
จนลืมว่า
ชีวิตนี้ ยังมีสิ่งดีๆ อีกมากมาย
.
ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนค่ะ 🙏🏻😊
.
#ธรรมะ #ธรรมทาน #dhamma #dhammatan #คำคม #คำสอน #ธรรมะกับเชียงใหม่นิวส์
 • อย่ามัวจดจ่อ
  อยู่กับสิ่งแย่ๆ ที่เกิดขึ้น
  จนลืมว่า
  ชีวิตนี้ ยังมีสิ่งดีๆ อีกมากมาย
  .
  ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนค่ะ 🙏🏻😊
  .
  #ธรรมะ #ธรรมทาน #dhamma #dhammatan #คำคม #คำสอน #ธรรมะก ับเชียงใหม่นิวส์
 • 842 2 15 April, 2019
 • ...
เคยมีคนถามว่า..
“ทำบุญกับใคร ทำบุญด้วยอะไร จึงเกิดโชคลาภมหาศาลที่สุด”

อาตมาตอบว่า.. "ทำบุญให้กับตัวเองนั่นแหละเป็นมงคลสูงสุด "
.
หลายคนชอบทำบุญนอกตัว แต่ไม่เคยทำบุญกับตัวเอง หารู้ไม่ว่า..
.
ต่อให้ทำบุญกับพระพุทธเจ้ากี่องค์ พระอรหันต์กี่รูป แต่ทำบาปกับตัวเอง กินเหล้า สูบบุหรี่ ทำตัวโหลยโท่ย 
ต่อให้มีพระพุทธเจ้าอีกล้านพระองค์ ก็ไม่มีประโยชน์อะไร .
.
ถ้าชาวพุทธทั้งหลายไม่ช่วยเหลือตัวเอง ทำบาปกับคนอื่นฉันใด ทำบาปกับตัวเองก็เป็นบาปฉันนั้น 
เราควรทำบุญให้ตัวเองบ้าง.. เริ่มตั้งแต่กินอาหารที่มีคุณภาพ เจริญสติรู้กายรู้ใจ ให้ธรรมะเป็นทานแก่ตัวเอง นี่คือสุดยอดแห่งธรรม”
========================
#พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ
ที่มา : หนังสือ นิพพาน ที่นี่ เดี๋ยวนี้
.
กราบนอบน้อมเมตตาธรรม พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยเศียรเกล้า

ขออนุญาตเผยแพร่เมตตาเนื้อหาธรรมะเป็นธรรมทาน ขอกราบขอบพระคุณ🙏
.
.
#ธรรมะ #ธรรม #ธรรมทาน #ธรรมชาติ #ธรรมะสอนใจ #ธรรมะสวัสดี #คำคม #คติเตือนใจ #ตามรอยธรรม #เทศนาธรรม #พระพุทธศาสนา #กำลังใจ #สติ #ความเพียร #ปฏิบัติธรรม #เจริญสติ #ปล่อยวาง #ชีวิต #ข้อคิด #คติสอนใจ #dhamma #dhammatan #instadham #dhammalight
 • ...
  เคยมีคนถามว่า..
  “ทำบุญกับใคร ทำบุญด้วยอะไร จึงเกิดโชคลาภมหาศาลที่สุด”

  อาตมาตอบว่า.. "ทำบุญให้กับตัวเองนั่นแหละเป็นมงคลสูงสุด "
  .
  หลายคนชอบทำบุญนอกตัว แต่ไม่เคยทำบุญกับตัวเอง หารู้ไม่ว่า..
  .
  ต่อให้ทำบุญกับพระพุทธเจ้ากี่องค์ พระอรหันต์กี่รูป แต่ทำบาปกับตัวเอง กินเหล้า สูบบุหรี่ ทำตัวโหลยโท่ย
  ต่อให้มีพระพุทธเจ้าอีกล้านพระองค์ ก็ไม่มีประโยชน์อะไร .
  .
  ถ้าชาวพุทธทั้งหลายไม่ช่วยเหลือตัวเอง ทำบาปกับคนอื่นฉันใด ทำบาปกับตัวเองก็เป็นบาปฉันนั้น
  เราควรทำบุญให้ตัวเองบ้าง.. เริ่มตั้งแต่กินอาหารที่มีคุณภาพ เจริญสติรู้กายรู้ใจ ให้ธรรมะเป็นทานแก่ตัวเอง นี่คือสุดยอดแห่งธรรม”
  ========================
  #พระอาจารย ์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ
  ที่มา : หนังสือ นิพพาน ที่นี่ เดี๋ยวนี้
  .
  กราบนอบน้อมเมตตาธรรม พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยเศียรเกล้า

  ขออนุญาตเผยแพร่เมตตาเนื้อหาธรรมะเป็นธรรมทาน ขอกราบขอบพระคุณ🙏
  .
  .
  #ธรรมะ #ธรรม #ธรรมทาน #ธรรมชาต#ธรรมะสอนใจ #ธรรมะสว ัสดี #คำคม #คต ิเตือนใจ #ตามรอยธรรม #เทศนาธรรม #พระพ ุทธศาสนา #กำล ังใจ #สต#ความเพ ียร #ปฏ ิบัติธรรม #เจร ิญสติ #ปล ่อยวาง #ช ีวิต #ข ้อคิด #คต ิสอนใจ #dhamma #dhammatan #instadham #dhammalight
 • 315 3 15 April, 2019
 • ให้ดูแลให้แลกันอย่าทอดทิ้ง " อะไรที่เราจะช่วยกันได้ ให้ดูแลให้แลกันอย่าทอดทิ้ง 
เห็นคนทุกข์อย่านิ่งดูดาย ถ้าเราช่วยเขาได้ก็ช่วยซะ 
หัวใจเราจะบานออกใหญ่โต เวลาทำอะไรให้มีเจตนาหวังดีต่อกัน 
ให้เขามีความสุข เราก็จะสุขด้วย ความเหนียวแน่น ตระหนี่ถี่เหนียว 
มันเป็นอุปสรรคขัดขวางใจเรา สัตว์เดรัจฉาน มีแต่แย่งกัน 
เป็นมนุษย์ต้องแบ่งปันกัน น้ำใจอย่างนี้เรียกว่า น้ำใจเทวดา 
เป็นมนุษย์ ใจสูง อย่า ใจดำ คนทำลายทรัพยากรแผ่นดิน 
ไม่เห็นอกเห็นใจกันเลย เราต้องทำใจเราให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์
คือให้มี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขากันทั่วทุกคน 
จงนำไปใคร่ครวญ พิจารณาด้วยปัญญาอันชาญฉลาดของตนเทอญ "

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วัดศรีอภัยวัน จ.เลย

Cr. สนิมกินเหล็ก กิเลสกินใจ

#ธรรมะสอนใจ 
#ธรรมทาน #dhammatan
#ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
 • ให้ดูแลให้แลกันอย่าทอดทิ้ง " อะไรที่เราจะช่วยกันได้ ให้ดูแลให้แลกันอย่าทอดทิ้ง
  เห็นคนทุกข์อย่านิ่งดูดาย ถ้าเราช่วยเขาได้ก็ช่วยซะ
  หัวใจเราจะบานออกใหญ่โต เวลาทำอะไรให้มีเจตนาหวังดีต่อกัน
  ให้เขามีความสุข เราก็จะสุขด้วย ความเหนียวแน่น ตระหนี่ถี่เหนียว
  มันเป็นอุปสรรคขัดขวางใจเรา สัตว์เดรัจฉาน มีแต่แย่งกัน
  เป็นมนุษย์ต้องแบ่งปันกัน น้ำใจอย่างนี้เรียกว่า น้ำใจเทวดา
  เป็นมนุษย์ ใจสูง อย่า ใจดำ คนทำลายทรัพยากรแผ่นดิน
  ไม่เห็นอกเห็นใจกันเลย เราต้องทำใจเราให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์
  คือให้มี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขากันทั่วทุกคน
  จงนำไปใคร่ครวญ พิจารณาด้วยปัญญาอันชาญฉลาดของตนเทอญ "

  หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
  วัดศรีอภัยวัน จ.เลย

  Cr. สนิมกินเหล็ก กิเลสกินใจ

  #ธรรมะสอนใจ
  #ธรรมทาน #dhammatan
  #ขออน ุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
 • 140 0 14 April, 2019
 • "ลึกเข้ามาถึงแกนกลางของชีวิต ก็คือ..การได้ของจิตใจ "การได้ทางจิตใจ" เป็นเรื่องสำคัญมาก บางคนนึกถึงแต่ข้างนอกว่า วันนี้เราได้แล้ว ได้โน่นได้นี่ ได้งานได้การ ได้วัตถุสิ่งของ ได้จากคนโน้นคนนี้ แต่ขาดส่วนสำคัญไปทั้งแถบทั้งด้าน ขาดอะไร

ชีวิตของเรานี้ประกอบด้วย กาย กับ ใจ ใจของเราเป็นแกนของชีวิต ใจของเรานั้นได้อะไรบ้างไหม สิ่งสำคัญที่เราต้องการ อาจจะเป็นยอดปรารถนาของการดำเนินชีวิต ก็คือความสุข

ความสุขที่แท้จริงจะต้องถึงจิตถึงใจ มิฉะนั้นจะเป็นความสุขที่ผิวเผินจอมปลอม ไม่ยั่งยืนไม่ถาวร และไม่สุขแท้ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องสำรวจดูว่าเราได้ความสุขในจิตใจด้วยหรือเปล่า

ที่ว่าเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่า ไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างนั้น ใจของเรานี้ได้ความสุขบ้างไหม ความสุขแสดงออกมาในลักษณะอาการของจิตใจ ทำให้มีความร่าเริง เบิกบาน ผ่องใส ยิ้มได้ เป็นต้น

ในวันหนึ่งๆ นี้มีบ้างไหมที่จิตใจของเรามีความชุ่มชื่นฉ่ำเย็น เป็นใจที่สบาย ร่าเริง ผ่องใส ปลอดโปร่ง หรือมีแต่ความเร่าร้อน กลุ้มกังวลใจ ถ้าหากว่าเวลาแต่ละวันผ่านไปมีแต่ความกลัดกลุ้ม เดือดร้อน กังวลใจ ก็แสดงว่าเราเสียแล้ว ไม่ใช่ได้ เพราะใจเราเสื่อม เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงจิตใจเสียใหม่ ที่ว่าแต่ละวันต้องให้ได้อะไรบ้างไม่มากก็น้อยนั้น จะต้องได้ความสุขใจ ความร่าเริง เบิกบาน ผ่องใส ให้แก่ชีวิตนี้บ้าง

ทางพระพุทธศาสนาถือว่า ความร่าเริง เบิกบาน ผ่องใส เป็นลักษณะของจิตใจที่เจริญงอกงาม การทำจิตใจได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็น "การปฏิบัติธรรม" แล้ว ไม่ต้องทำอะไรมาก เพียงทำใจให้เบิกบานผ่องใสได้ก็เป็น"การปฏิบัติธรรม" ทางพระท่านใช้คำว่า... ๑. มีปราโมทย์ ร่าเริงเบิกบานใจ

๒. มีปีติ อิ่มใจปลื้มใจ

๓. มีปัสสัทธิ ผ่อนคลายกายใจ

บางคนมีแต่ความเครียดทั้งวัน ความเครียดเป็นความเสียสุขภาพจิต เป็นทางเสื่อมของจิตใจ สิ่งที่ตรงกันข้ามคือ ปัสสัทธิ ความผ่อนคลายกายใจ

๔. มีความสุข สะดวกใจ คล่องใจ ไม่มีอะไรมาบีบคั้นจิตใจ แล้วก็

๕. มีสมาธิ มีใจตั้งมั่น สงบ แน่วแน่ อยู่กับสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์ ใจอยู่กับกิจ จิตอยู่กับงาน ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่เดือดร้อนวุ่นวาย

เอาละ ขอให้ได้อย่างน้อยสักอย่างหนึ่งนี้ คือใจมีปราโมทย์ ปีติ ปัสสัทธิ สุข สมาธิ มีความร่าเริง เบิกบาน ผ่องใส ในจิตใจ มีความปลื้มใจ มีความอิ่มใจ มีความผ่อนคลายกายใจ ปลอดโปร่งโล่งใจ ขอให้มีอย่างนี้ ซึ่งแสดงออกมาในอาการที่ยิ้มแย้มแจ่มใสได้ และให้พัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป เริ่มแต่ให้มีเมตตาจิต...
**อ่านต่อด้านล่าง** #dhammatan
#ธรรมทาน #ธรรมะสอนใจ
#ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
 • "ลึกเข้ามาถึงแกนกลางของชีวิต ก็คือ..การได้ของจิตใจ "การได้ทางจิตใจ" เป็นเรื่องสำคัญมาก บางคนนึกถึงแต่ข้างนอกว่า วันนี้เราได้แล้ว ได้โน่นได้นี่ ได้งานได้การ ได้วัตถุสิ่งของ ได้จากคนโน้นคนนี้ แต่ขาดส่วนสำคัญไปทั้งแถบทั้งด้าน ขาดอะไร

  ชีวิตของเรานี้ประกอบด้วย กาย กับ ใจ ใจของเราเป็นแกนของชีวิต ใจของเรานั้นได้อะไรบ้างไหม สิ่งสำคัญที่เราต้องการ อาจจะเป็นยอดปรารถนาของการดำเนินชีวิต ก็คือความสุข

  ความสุขที่แท้จริงจะต้องถึงจิตถึงใจ มิฉะนั้นจะเป็นความสุขที่ผิวเผินจอมปลอม ไม่ยั่งยืนไม่ถาวร และไม่สุขแท้ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องสำรวจดูว่าเราได้ความสุขในจิตใจด้วยหรือเปล่า

  ที่ว่าเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่า ไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างนั้น ใจของเรานี้ได้ความสุขบ้างไหม ความสุขแสดงออกมาในลักษณะอาการของจิตใจ ทำให้มีความร่าเริง เบิกบาน ผ่องใส ยิ้มได้ เป็นต้น

  ในวันหนึ่งๆ นี้มีบ้างไหมที่จิตใจของเรามีความชุ่มชื่นฉ่ำเย็น เป็นใจที่สบาย ร่าเริง ผ่องใส ปลอดโปร่ง หรือมีแต่ความเร่าร้อน กลุ้มกังวลใจ ถ้าหากว่าเวลาแต่ละวันผ่านไปมีแต่ความกลัดกลุ้ม เดือดร้อน กังวลใจ ก็แสดงว่าเราเสียแล้ว ไม่ใช่ได้ เพราะใจเราเสื่อม เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงจิตใจเสียใหม่ ที่ว่าแต่ละวันต้องให้ได้อะไรบ้างไม่มากก็น้อยนั้น จะต้องได้ความสุขใจ ความร่าเริง เบิกบาน ผ่องใส ให้แก่ชีวิตนี้บ้าง

  ทางพระพุทธศาสนาถือว่า ความร่าเริง เบิกบาน ผ่องใส เป็นลักษณะของจิตใจที่เจริญงอกงาม การทำจิตใจได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็น "การปฏิบัติธรรม" แล้ว ไม่ต้องทำอะไรมาก เพียงทำใจให้เบิกบานผ่องใสได้ก็เป็น"การปฏิบัติธรรม" ทางพระท่านใช้คำว่า... ๑. มีปราโมทย์ ร่าเริงเบิกบานใจ

  ๒. มีปีติ อิ่มใจปลื้มใจ

  ๓. มีปัสสัทธิ ผ่อนคลายกายใจ

  บางคนมีแต่ความเครียดทั้งวัน ความเครียดเป็นความเสียสุขภาพจิต เป็นทางเสื่อมของจิตใจ สิ่งที่ตรงกันข้ามคือ ปัสสัทธิ ความผ่อนคลายกายใจ

  ๔. มีความสุข สะดวกใจ คล่องใจ ไม่มีอะไรมาบีบคั้นจิตใจ แล้วก็

  ๕. มีสมาธิ มีใจตั้งมั่น สงบ แน่วแน่ อยู่กับสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์ ใจอยู่กับกิจ จิตอยู่กับงาน ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่เดือดร้อนวุ่นวาย

  เอาละ ขอให้ได้อย่างน้อยสักอย่างหนึ่งนี้ คือใจมีปราโมทย์ ปีติ ปัสสัทธิ สุข สมาธิ มีความร่าเริง เบิกบาน ผ่องใส ในจิตใจ มีความปลื้มใจ มีความอิ่มใจ มีความผ่อนคลายกายใจ ปลอดโปร่งโล่งใจ ขอให้มีอย่างนี้ ซึ่งแสดงออกมาในอาการที่ยิ้มแย้มแจ่มใสได้ และให้พัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป เริ่มแต่ให้มีเมตตาจิต...
  **อ่านต่อด้านล่าง** #dhammatan
  #ธรรมทาน #ธรรมะสอนใจ
  #ขออน ุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
 • 212 2 14 April, 2019
 • "สุขอื่นเหนือความสงบไม่มี" ความสุขอะไรก็ประเดี๋ยวประด๋าว ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ไม่อิ่มในใจได้นาน ต่างจากบุญ ต่างจากความสงบที่อิ่มอยู่ภายในตน ใครได้เคยสัมผัสระลึกถึงทีไรก็อิ่มในใจทุกเมื่อ คอยเป็นกำลัง เป็นบุญอุด บุญหนุน บุญนำ จิตใจดวงนั้นให้ชุ่มเย็นภายในจิตในใจตน 
ขอให้ทุกคนเจอสุขที่แท้ สุขอย่างมีสติ
#สวัสดีปีใหม่ไทย๒๕๖๒ #สุขสันต์วันสงกรานต์ไทย #สุขอย่างมีสติ #songkranfestival #dhamma #dhammatan #happiness
 • "สุขอื่นเหนือความสงบไม่มี" ความสุขอะไรก็ประเดี๋ยวประด๋าว ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ไม่อิ่มในใจได้นาน ต่างจากบุญ ต่างจากความสงบที่อิ่มอยู่ภายในตน ใครได้เคยสัมผัสระลึกถึงทีไรก็อิ่มในใจทุกเมื่อ คอยเป็นกำลัง เป็นบุญอุด บุญหนุน บุญนำ จิตใจดวงนั้นให้ชุ่มเย็นภายในจิตในใจตน
  ขอให้ทุกคนเจอสุขที่แท้ สุขอย่างมีสติ
  #สว ัสดีปีใหม่ไทย๒๕๖๒ #ส ุขสันต์วันสงกรานต์ไทย #ส ุขอย่างมีสติ #songkranfestival #dhamma #dhammatan #happiness
 • 11 1 13 April, 2019