#likeforlikesalways Instagram Photos & Videos

likeforlikesalways - 109.6k posts

Top Posts

Latest Instagram Posts

 • Il primo lunedì d'autunno 🌚🌻
 • Il primo lunedì d'autunno 🌚🌻
 • 7 1 8 minutes ago
 • ⠀🍃 "What would you do ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀without filters"🍃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🤷‍♂️ He ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Asked⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🍃"The same as what
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I'd do with filters"🍃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🤷‍♀️ I said ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#love #instagood #photooftheday #beautifulgirls #tbt #happy #cute #fashion #me #picoftheday #selfie #summer #friends #instadaily #girl #fun #repost #art #smile #food

#followforfollowback #like4likes
#tagsforlikesapp #instalike #likeforlikes #followbackalways #instafollow #likeforfollow #likeforlikesalways
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
•
 • ⠀🍃 "What would you do ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀without filters"🍃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🤷‍♂️ He ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Asked⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🍃"The same as what
  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I'd do with filters"🍃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🤷‍♀️ I said ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  #love #instagood #photooftheday #beautifulgirls #tbt #happy #cute #fashion #me #picoftheday #selfie #summer #friends #instadaily #girl #fun #repost #art #smile #food

  #followforfollowback #like4likes
  #tagsforlikesapp #instalike #likeforlikes #followbackalways #instafollow #likeforfollow #likeforlikesalways
  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
 • 21 2 1 hour ago
 • Louis Vuitton fur slippers 😍✨
Dm me for price 🤗✨
Venmo / Cashapp only 💰📲
$2.00 Cashapp fee ‼️
$5.00 hold fee 🔒
 • Louis Vuitton fur slippers 😍✨
  Dm me for price 🤗✨
  Venmo / Cashapp only 💰📲
  $2.00 Cashapp fee ‼️
  $5.00 hold fee 🔒
 • 19 1 7 hours ago
 • Gucci & Louis Vuitton bathrobes 😍
Swipe for more colors 🤗✨
Venmo / Cashapp only 💰📲
$2.00 Cashapp fee ‼️
$5.00 hold fee 🔒
 • Gucci & Louis Vuitton bathrobes 😍
  Swipe for more colors 🤗✨
  Venmo / Cashapp only 💰📲
  $2.00 Cashapp fee ‼️
  $5.00 hold fee 🔒
 • 9 1 7 hours ago
 • Black YSL sandals 🤗
Dm me for price ✨
Venmo / Cashapp only 💰📲
$2.00 Cashapp fee ‼️
$5.00 hold fee 🔒
 • Black YSL sandals 🤗
  Dm me for price ✨
  Venmo / Cashapp only 💰📲
  $2.00 Cashapp fee ‼️
  $5.00 hold fee 🔒
 • 9 1 7 hours ago
 • YSL hats ✨🤗
Swipe for more colors ✨
Dm for price 💘
Venmo / Cashapp only 💰📲
$2.00 Cashapp fee ‼️
$5.00 Hold fee 🔒
 • YSL hats ✨🤗
  Swipe for more colors ✨
  Dm for price 💘
  Venmo / Cashapp only 💰📲
  $2.00 Cashapp fee ‼️
  $5.00 Hold fee 🔒
 • 12 1 7 hours ago
 • ☣️Viên uống giảm cân tan mỡ DHC 20ngày60viên -165k☣️có nguyên liệu chiết xuất 100% từ dược thảo, an toàn cho cơ thể, không gây tác dụng phụ, công dụng cực kỳ ổn định. Đã được kiểm nghiệm hiệu quả trên thực tế sử dụng.
Những tác dụng vượt trội của Viên uống giảm cân DHC:☣️
Viên uống giảm cân tan mỡ DHC 60 ngày giúp làm giảm hấp thu chất béo, tác động tích cực đặc biệt đến vùng bụng, thúc đẩy sự phân hủy của chất béo đốt cháy mỡ thừa vùng bụng, chuyên dùng cho các quí ông, quí bà bị béo bụng, làm giảm nhanh mỡ thừa vùng bụng mà không làm cơ thể bị mệt hay bất kỳ tác dụng phụ nào khác,…
Ngoài ra trong Viên uống giảm cân tan mỡ DHC 60 ngày còn chứa acid amin L-carnitine-một loại axit amin giúp đốt cháy chất béo và đường. Nó hỗ trợ việc tiêu thụ năng lượng làm giảm mỡ vùng bụng mà không gây lão hóa.
Viên uống giảm cân tan mỡ DHC 60 ngày giúp làm tăng quá trình chuyển hóa, trao đổi chất để đốt cháy nhiều calories.
Viên uống giảm cân tan mỡ DHC 60 ngày giúp cung cấp các loại vitamin: B1, B2, B6 cho cơ thể, chữa rạn dan, nứt da vùng bụng sau khi giảm cân thành công.
Bên cạnh đó, thành phần bổ sung dầu dừa, bạc hà trong Viên uống giảm cân tan mỡ DHC 60 ngày còn mang đến nhiều công dụng hữu hiệu khác là làm tăng quá trình trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa một cách hiệu quả. Và dầu dừa còn giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, bổ sung ẩm cho da, dưỡng da mịn màng, tươi tắn hơn. Nhớ phải kết hợp chế độ ăn uống hợp lý và tập thể dục nhẹ nhàng nữa nhen☣️ #SWDHC #giảmcândhc #myphamxachtay #myphamnhatban #myphamchinhhang #dhcgiamcan #likeforfollow #likeforlikesalways
 • ☣️Viên uống giảm cân tan mỡ DHC 20ngày60viên -165k☣️có nguyên liệu chiết xuất 100% từ dược thảo, an toàn cho cơ thể, không gây tác dụng phụ, công dụng cực kỳ ổn định. Đã được kiểm nghiệm hiệu quả trên thực tế sử dụng.
  Những tác dụng vượt trội của Viên uống giảm cân DHC:☣️
  Viên uống giảm cân tan mỡ DHC 60 ngày giúp làm giảm hấp thu chất béo, tác động tích cực đặc biệt đến vùng bụng, thúc đẩy sự phân hủy của chất béo đốt cháy mỡ thừa vùng bụng, chuyên dùng cho các quí ông, quí bà bị béo bụng, làm giảm nhanh mỡ thừa vùng bụng mà không làm cơ thể bị mệt hay bất kỳ tác dụng phụ nào khác,…
  Ngoài ra trong Viên uống giảm cân tan mỡ DHC 60 ngày còn chứa acid amin L-carnitine-một loại axit amin giúp đốt cháy chất béo và đường. Nó hỗ trợ việc tiêu thụ năng lượng làm giảm mỡ vùng bụng mà không gây lão hóa.
  Viên uống giảm cân tan mỡ DHC 60 ngày giúp làm tăng quá trình chuyển hóa, trao đổi chất để đốt cháy nhiều calories.
  Viên uống giảm cân tan mỡ DHC 60 ngày giúp cung cấp các loại vitamin: B1, B2, B6 cho cơ thể, chữa rạn dan, nứt da vùng bụng sau khi giảm cân thành công.
  Bên cạnh đó, thành phần bổ sung dầu dừa, bạc hà trong Viên uống giảm cân tan mỡ DHC 60 ngày còn mang đến nhiều công dụng hữu hiệu khác là làm tăng quá trình trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa một cách hiệu quả. Và dầu dừa còn giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, bổ sung ẩm cho da, dưỡng da mịn màng, tươi tắn hơn. Nhớ phải kết hợp chế độ ăn uống hợp lý và tập thể dục nhẹ nhàng nữa nhen☣️ #SWDHC #giảmcândhc #myphamxachtay #myphamnhatban #myphamchinhhang #dhcgiamcan #likeforfollow #likeforlikesalways
 • 6 0 7 hours ago
 • Pink Louis Vuitton shoulder bag 😍
Dm for price ✨💕
Venmo / Cashapp only 💰📲
$2.00 Cashapp fee ‼️
$5.00 hold fee 🔒
 • Pink Louis Vuitton shoulder bag 😍
  Dm for price ✨💕
  Venmo / Cashapp only 💰📲
  $2.00 Cashapp fee ‼️
  $5.00 hold fee 🔒
 • 8 1 7 hours ago
 • hm
 • hm
 • 9 1 8 hours ago
 • いつものメンバー❤️
.
たくさん笑った。
静は会社員格好でくるし
よしのは相変わらず筋肉女だし
ゆきほは腹でてたし
.
みんな変わっていくね😏
中身は変わらない👍
.
歳とってもふざけられる友達がいるっていいね👍新潟の記憶がどんどん薄れていくけど仲間の事だけはずっと覚えてる✨
.
ゆきほ元気な👶産んでね❤️
そういえばよしのに変なストーリーあげられまくった(ノД`)
.
愛する旦那様と犬の元へ帰ろう🚅
出張行ったか😞すれ違い⚡️
.
.
.
#新潟 #地元 #実家 #帰省 #飲み会 #仲間 #ego #ギャル仲間 #沢山笑った #またね #myfrend #enjoy #love #instagood #likeforlikesalways
 • いつものメンバー❤️
  .
  たくさん笑った。
  静は会社員格好でくるし
  よしのは相変わらず筋肉女だし
  ゆきほは腹でてたし
  .
  みんな変わっていくね😏
  中身は変わらない👍
  .
  歳とってもふざけられる友達がいるっていいね👍新潟の記憶がどんどん薄れていくけど仲間の事だけはずっと覚えてる✨
  .
  ゆきほ元気な👶産んでね❤️
  そういえばよしのに変なストーリーあげられまくった(ノД`)
  .
  愛する旦那様と犬の元へ帰ろう🚅
  出張行ったか😞すれ違い⚡️
  .
  .
  .
  #新潟 #地元 #実家 #帰省 #飲み会 #仲間 #ego #ギャル仲間 #沢山笑った #またね #myfrend #enjoy #love #instagood #likeforlikesalways
 • 38 0 8 hours ago
 • Small Prada shoulder bags ✨
Swipe for more colors 🤭
Dm me for price 🤗✨
Venmo / Cashapp only 💰📲
$2.00 Cashapp fee ‼️
$5.00 hold fee 🔒
 • Small Prada shoulder bags ✨
  Swipe for more colors 🤭
  Dm me for price 🤗✨
  Venmo / Cashapp only 💰📲
  $2.00 Cashapp fee ‼️
  $5.00 hold fee 🔒
 • 12 1 8 hours ago